Заповед № РНИ18-РД09-378/13.12.2018 г. на кмета на район "Нови Искър" за предоставяне на имотите - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, включени в заповедите на директора на ОД „Земеделие“ – София град

 

 

З А П О В Е Д  

 

№ РНИ18-РД09-378/13.12.2018 г.

 

Като взех предвид Решение № 810 от 22.11.2018 г., по Протокол № 65, т. 31  на Столичния общински съвет за даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на Столична община за стопанската 2018/2019 г., на основание разпоредбите на чл. 37в, ал. 16, изречение трето от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка със заповед № СОА18-РД09-1286/09.11.2018 г. на кмета на Столична община и писма от Столична община вх. №№ РНИ18-ВК08-1838/30.11.2018 г. и РНИ18-ВК08-1858/05.12.2018 г. – и двете, по описа на район „Нови Искър“,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се предоставят за ползване за една стопанска година (2018/2019), имотите - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, включени в заповедите на директора на ОД „Земеделие“ – София град, издадени по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Войняговци, ЕКАТТЕ 11884, район „Нови Искър“, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището за стопанската 2018/2019 г., която съгласно доклад на Областна дирекция „Земеделие“ – София град от 09.08.2018 г. е в размер на 40 лв./дка, както следва:

 

1. „Витоша 92“ EООД със заявление вх. № АР-08-7892/03.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5606.40

2.037

1.891

Полски път

43

75.64

2

5606.61

2.198

2.031

Полски път

43

81.24

3

5606.81

0.906

0.906

Полски път

43

36.24

4

5606.98

3.168

0.314

Полски път

43

12.56

5

5606.109

0.901

0.901

Полски път

43

36.04

 

 

Общо:

6.043

Общо за ползвателя:

 

241.72


 

2. "Ради - Дончо Дончев 2011"ЕООД със заявление вх. № АР-08-7933/04.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5597.99

3.777

0.702

Полски път

36

28.08

2

5597.157

0.309

0.167

Полски път

44

6.68

3

5597.176

0.300

0.300

Полски път

1

12.00

4

5601.76

0.825

0.802

Полски път

6

32.08

5

5601.104

1.177

0.645

Полски път

6

25.80

6

5601.127

1.098

1.029

Полски път

25

41.16

7

5604.69

0.949

0.842

Полски път

31

33.68

8

5604.76

0.904

0.900

Полски път

31

36.00

9

5605.96

0.681

0.681

Полски път

16

27.24

 

 

Общо:

6.068

Общо за ползвателя:

 

242.72

 

3. На Дончо Радков Дончев със заявление вх. № АР-08-8330/11.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5601.30

1.064

1.049

Полски път

15

41.96

2

5602.61

1.205

1.170

Полски път

8

46.80

3

5602.84

1.348

1.260

Полски път

8

50.40

 

 

Общо:

3.479

Общо за ползвателя:

 

139.16

 

4. На Радослав Дончев Дончев със заявление вх. № АР-08-7939/04.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5606.98

3.168

0.224

Полски път

45

8,96

2

5606.167

2.928

2.875

Полски път

17

115,00

3

5606.254

2.270

0.341

Полски път

45

13,64

4

5608.97

6.165

0.347

Полски път

41

13,88

5

5608.98

1.047

0.661

Полски път

41

26,44

6

5609.32

1.611

0.952

Полски път

1

38,08

7

5609.55

1.177

1.167

Полски път

1

46,68

8

5609.71

0.916

0.916

Полски път

1

36,64

9

5610.93

0.899

0.888

Полски път

7

35,52

10

5610.94

3.929

2.394

Полски път

7

95,76

11

5610.99

1.100

1.041

Полски път

39

41,64

12

5610.100

0.716

0.713

Полски път

7

28,52

 

 

Общо:

12.519

Общо за ползвателя:

 

500,76

 

5. На Иван Лазаринов  Лазаров със заявление вх. № АР-08-7890/03.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5611.18

1.123

1.100

Полски път

3

44,00

2

5611.74

0.887

0.865

Полски път

3

34,60

3

5611.98

1.871

1.860

Полски път

3

74,40

 

 

Общо:

3.825

Общо за ползвателя:

 

153,00

 

Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019 г.

В едномесечен срок от издаване на заповедта, ползвателите да внесат дължимите суми за определените за ползване полски пътища и канали по следната банкова сметка на район „Нови Искър“:

 

IBAN: BG72 SOMB 9130 3124 9045 01

BIC: SOMBBGSF

„Общинска банка” АД, гр. София

клон „Денкоглу“.

 

В същия срок, след заплащане на дължимата сума, се сключва договор с кмета на район „Нови Искър“.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на район „Нови Искър“.

Със същата да се запознаят заинтересованите лица, а на длъжностните лица да се връчи за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението й ще осъществявам лично.

 

 

                                              КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“: (п)

                                                                                                                ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

 

 

Заповедта се издава в 6 (шест) екземпляра – 1 бр. за подателя и 5 бр. за адресатите  – на хартиен носител.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА