Заповед № РНИ18-РД09-380/13.12.2018 г. на кмета на район "Нови Искър" за предоставяне на имотите - полски пътища и канали за землището на с. Житен

 

 

З А П О В Е Д  

 

№ РНИ18-РД09-380/13.12.2018 г.

 

Като взех предвид Решение № 810 от 22.11.2018 г., по Протокол № 65, т. 31  на Столичния общински съвет за даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на Столична община за стопанската 2018/2019 г., на основание разпоредбите на чл. 37в, ал. 16, изречение трето от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка със заповед № СОА18-РД09-1286/09.11.2018 г. на кмета на Столична община и писма от Столична община вх. №№ РНИ18-ВК08-1838/30.11.2018 г. и РНИ18-ВК08-1858/05.12.2018 г. – и двете, по описа на район „Нови Искър“,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се предоставят за ползване за една стопанска година (2018/2019), имотите - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, включени в заповедите на директора на ОД „Земеделие“ – София град, издадени по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Житен, ЕКАТТЕ 29430, район „Нови Искър“, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището за стопанската 2018/2019 г., която съгласно доклад на Областна дирекция „Земеделие“ – София град от 09.08.2018 г. е в размер на 30 лв./дка, както следва:

 

1. На Димитър Данаилов Манков със заявление вх. № АР-07-7081/14.09.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4687.27

0.886

0.845

Полски път

31

25,35

2

4693.30

1.875

1.830

Полски път

31

54,90

3

4694.20

0.779

0.636

Полски път

37

19,08

4

4699.40

2.521

0.903

Полски път

24

27,09

5

4699.42

3.712

0.258

Полски път

24

7,74

6

4713.41

3.454

1.023

Полски път

27

30.69

7

4721.23

2.820

0.132

Полски път

27

3,96

 

 

Общо:

5.627

Общо за ползвателя:

 

168,81

 

 

 

 

 

2. На Борислав  Димитров Манков със заявление вх. № АР-07-7084/14.09.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4690.16

0.657

0.657

Полски път

1

19,71

2

4691.26

1.200

1.199

Полски път

8

35,97

3

4691.32

3.090

1.729

Полски път

30

51,87

 

 

Общо:

3.585

Общо за ползвателя:

 

107,55

 

3. На Румен  Ненков Савов със заявление вх. № АР-08-8527/15.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4683.27

1.627

1.626

Полски път

9

48,78

2

4687.23

1.758

1.758

Полски път

9

52,74

3

4698.47

2.291

0.219

Полски път

53

6,57

4

4700.30

1.482

1.212

Полски път

22

36,36

5

4701.21

2.362

2.362

Полски път

25

70,86

6

4702.22

3.582

0.722

Полски път

25

21,66

7

4702.22

3.582

2.823

Полски път

41

84,69

8

4702.24

0.583

0.337

Полски път

41

10,11

9

4704.17

3.021

1.228

Полски път

51

36,84

10

4711.26

1.317

1.316

Полски път

17

39,48

11

4718.40

3.568

2.007

Полски път

23

60,21

12

4719.33

3.155

0.333

Полски път

23

9,99

13

4724.34

4.487

0.198

Полски път

69

5,94

14

4732.27

0.782

0.499

Полски път

50

14,97

 

 

Общо:

16.640

Общо за ползвателя:

 

499,20

 

4. На Румен  Димитров Манков със заявление вх. № АР-08-7082/14.09.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4689.21

0.724

0.717

Полски път

12

21,51

2

4704.17

3.021

0.516

Полски път

19

15,48

3

4733.35

0.249

0.246

Полски път

4

7,38

 

 

Общо:

1.479

Общо за ползвателя:

 

44,37

 

5. На Емилиян Бориславов Димитров със заявление вх. № АР-08-7085/14.09.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4698.47

2.291

0.336

Полски път

32

10,08

 

 

Сума

0.336

 

 

10,08

 

Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019 г.

В едномесечен срок от издаване на заповедта, ползвателите да внесат дължимите суми за определените за ползване полски пътища и канали по следната банкова сметка на район „Нови Искър“:

 

IBAN: BG72 SOMB 9130 3124 9045 01

BIC: SOMBBGSF

„Общинска банка” АД, гр. София

клон „Денкоглу“.

 

В същия срок, след заплащане на дължимата сума, се сключва договор с кмета на район „Нови Искър“.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на район „Нови Искър“.

Със същата да се запознаят заинтересованите лица, а на длъжностните лица да се връчи за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението й ще осъществявам лично.

 

 

                                              КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“:      (п)

                                                                                                                ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

 

 

Заповедта се издава в 6 (шест) екземпляра – 1 бр. за подателя и 5 бр. за адресатите  – на хартиен носител.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА