Заповед № РНИ18-РД09-381/13.12.2018 г. на кмета на район "Нови Искър" за предоставяне на имотите - полски пътища и канали в землището на с. Кубратово

 

 

З А П О В Е Д  

 

№ РНИ18-РД09-381/13.12.2018 г.

 

Като взех предвид Решение № 810 от 22.11.2018 г., по Протокол № 65, т. 31  на Столичния общински съвет за даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на Столична община за стопанската 2018/2019 г., на основание разпоредбите на чл. 37в, ал. 16, изречение трето от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка със заповед № СОА18-РД09-1286/09.11.2018 г. на кмета на Столична община и писма от Столична община вх. №№ РНИ18-ВК08-1838/30.11.2018 г. и РНИ18-ВК08-1858/05.12.2018 г. – и двете, по описа на район „Нови Искър“,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се предоставят за ползване за една стопанска година (2018/2019), имотите - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, включени в заповедите на директора на ОД „Земеделие“ – София град, издадени по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Кубратово, ЕКАТТЕ 40436, район „Нови Искър“, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището за стопанската 2018/2019 г., която съгласно доклад на Областна дирекция „Земеделие“ – София град от 09.08.2018 г. е в размер на 40 лв./дка, както следва:

 

1. На „Сортови семена и растителна защита“ ЕООД със заявление вх. № АР-08-8282/11.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5395.32

1.755

1.755

Полски път

6

70,20

2

5395.59

1.427

1.427

Полски път

6

57,08

3

5395.60

1.440

1.440

Полски път

6

57,60

4

5395.61

1.029

1.029

Полски път

6

41,16

5

5395.62

0.493

0.493

Полски път

6

19,72

6

5395.80

6.435

0.601

Полски път

5

24,04

7

5395.80

6.435

4.686

Полски път

6

187,44

8

5395.80

6.435

0.745

Полски път

21

29,80

9

5395.84

3.051

0.102

Полски път

5

4,08

10

5395.84

3.051

1.122

Полски път

6

44,88

11

5395.84

3.051

0.313

Полски път

21

12,52

12

5395.96

6.264

4.379

Полски път

6

175,16

13

5395.97

1.924

0.655

Полски път

21

26,20

14

5395.98

2.983

0.515

Полски път

21

20,60

15

5395.289

0.683

0.683

Полски път

6

27,32

16

5395.299

0.179

0.163

Полски път

19

6,52

17

5398.30

1.551

1.551

Полски път

16

62,04

18

5398.54

2.629

2.613

Полски път

16

104,52

19

5398.97

4.472

1.405

Полски път

3

56,20

20

5402.98

0.763

0.738

Полски път

55

29,52

21

5403.98

2.175

1.606

Полски път

9

64,24

22

5403.98

2.175

0.182

Полски път

3

7,28

23

5404.98

0.485

0.353

Полски път

54

14,12

24

5404.99

2.230

1.897

Полски път

54

75,88

25

5405.97

0.847

0.847

Полски път

52

33,88

26

5405.99

2.078

2.065

Полски път

52

82,60

27

5406.97

0.255

0.217

Полски път

51

8,68

28

5406.99

4.109

3.746

Полски път

51

149,84

29

5407.26

0.260

0.259

Полски път

50

10,36

30

5407.99

2.900

0.537

Полски път

50

21,48

31

5408.99

4.056

3.760

Полски път

8

150,40

32

5409.98

1.232

0.805

Полски път

17

32,20

33

5413.48

0.644

0.644

Полски път

10

25,76

34

5413.99

2.100

0.607

Полски път

10

24,28

35

5414.97

2.235

0.170

Полски път

27

6,80

36

5414.115

3.683

0.615

Полски път

10

24,60

37

5414.115

3.683

0.277

Полски път

27

11,08

38

5415.110

3.548

0.629

Полски път

31

25,16

39

5417.98

5.443

5.186

Полски път

18

207,44

40

5418.124

0.723

0.608

Полски път

2

24,32

41

5418.125

4.821

1.407

Полски път

2

56,28

42

5419.97

0.511

0.502

Полски път

1

20,08

43

5419.99

1.391

0.593

Полски път

1

23,72

44

5420.97

2.371

2.263

Полски път

7

90,52

45

5420.98

1.989

1.170

Полски път

7

46,80

46

5420.99

2.729

1.148

Полски път

7

45,92

47

5421.99

2.054

1.407

Полски път

42

56,28

48

5424.17

1.208

1.195

Полски път

15

47,80

49

5424.40

0.614

0.602

Полски път

15

24,08

50

5424.98

4.295

1.930

Полски път

15

77,20

51

5424.99

2.171

0.201

Полски път

15

8,04

 

 

Общо:

63.843

Общо за ползвателя:

 

2 553,72

 

Ползвателят, на когото се предоставят полските пътища, е длъжен да осигури достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019 г.

В едномесечен срок от издаване на заповедта, ползвателят да внесе дължимата сума за определените за ползване полски пътища и канали по следната банкова сметка на район „Нови Искър“:

 

IBAN: BG72 SOMB 9130 3124 9045 01

BIC: SOMBBGSF

„Общинска банка” АД, гр. София

клон „Денкоглу“.

 

В същия срок, след заплащане на дължимата сума, се сключва договор с кмета на район „Нови Искър“.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на район „Нови Искър“.

Със същата да се запознае заинтересованото лице, а на длъжностните лица да се връчи за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението й ще осъществявам лично.

 

 

                                              КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“:       (п)

                                                                                                                ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

 

 

Заповедта се издава в 2 (два) екземпляра – 1 бр. за подателя и 1 бр. за адресата  – на хартиен носител.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА