Заповед № РНИ18-РД09-382/13.12.2018 г. на кмета на район "Нови Искър" за предоставяне на имотите - полски пътища и канали в землището на с. Локорско

 

 

З А П О В Е Д  

 

№ РНИ18-РД09-382/13.12.2018 г.

 

Като взех предвид Решение № 810 от 22.11.2018 г., по Протокол № 65, т. 31  на Столичния общински съвет за даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на Столична община за стопанската 2018/2019 г., на основание разпоредбите на чл. 37в, ал. 16, изречение трето от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка със заповед № СОА18-РД09-1286/09.11.2018 г. на кмета на Столична община и писма от Столична община вх. №№ РНИ18-ВК08-1838/30.11.2018 г. и РНИ18-ВК08-1858/05.12.2018 г. – и двете, по описа на район „Нови Искър“,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се предоставят за ползване за една стопанска година (2018/2019), имотите - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, включени в заповедите на директора на ОД „Земеделие“ – София град, издадени по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Локорско, ЕКАТТЕ 44224, район „Нови Искър“, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището за стопанската 2018/2019 г., която съгласно доклад на Областна дирекция „Земеделие“ – София град от 09.08.2018 г. е в размер на 40 лв./дка, както следва:

 

1. На „Витоша 92“ ЕООД със заявление вх. № АР-08-8543/15.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5792.70

1.006

0.977

Полски път

16

39,08

 

 

Общо:

0.977

Общо за ползвателя:

 

39,08

 

2. На ЕТ „Монреал 91“ със заявление вх. № АР-08-8785/19.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5778.84

3.057

0.716

Полски път

22

28,64

2

5778.84

3.057

0.290

Полски път

28

11,60

3

5778.146

2.996

0.742

Полски път

22

29,68

4

5778.146

2.996

0.237

Полски път

28

9,48

5

5778.195

2.924

0.249

Полски път

22

9,96

6

5782.35

0.874

0.296

Полски път

38

11,84

7

5783.60

0.986

0.222

Полски път

63

8,88

8

5786.27

0.541

0.541

Полски път

98

21,64

9

5786.73

0.537

0.391

Полски път

30

15,64

10

5786.94

3.249

0.912

Полски път

29

36,48

11

5786.94

3.249

1.188

Полски път

30

47,52

12

5787.26

1.400

0.659

Полски път

29

26,36

13

5789.78

0.117

0.111

Полски път

5

4,44

14

5789.83

1.998

1.997

Полски път

5

79,88

15

5789.210

0.617

0.612

Полски път

5

24,48

16

5791.41

2.501

2.464

Полски път

19

98,56

17

5791.84

2.499

2.485

Полски път

19

99,40

18

5791.101

0.182

0.182

Полски път

19

7,28

19

5791.121

0.651

0.627

Полски път

19

25,08

20

5793.14

2.580

0.639

Полски път

99

25,56

21

5796.69

0.590

0.590

Полски път

4

23,60

 

 

Общо:

16.150

Общо за ползвателя:

 

646,00

 

3. На Дончо Радков Дончев със заявление вх. № АР-08-7941/04.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № КВС/КК

Площ на имота по КВС/КК

Площ на имота в масив за ползване

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5778.20

0.703

0.702

Полски път

20

28,08

2

5778.146

2.996

0.273

Полски път

12

10,92

3

5778.146

2.996

1.637

Полски път

14

65,48

4

5778.195

2.924

0.306

Полски път

12

12,24

5

5778.195

2.924

1.069

Полски път

14

42,76

6

5778.195

2.924

0.130

Полски път

72

5,20

7

5779.2

2.228

0.775

Полски път

43

31,00

8

5780.6

0.500

0.268

Полски път

25

10,72

9

5780.161

2.742

0.170

Полски път

25

6,80

10

5786.1

2.646

0.211

Полски път

15

8,44

11

5786.41

1.301

1.301

Полски път

15

52,04

12

5786.93

4.665

0.415

Полски път

97

16,60

13

5788.17

1.382

1.381

Полски път

93

55,24

14

5790.1

1.408

1.406

Полски път

17

56,24

15

5790.52

1.921

1.921

Полски път

17

76,84

16

5794.22

2.277

0.640

Полски път

6

25,60

17

5794.53

0.671

0.615

Полски път

6

24,60

18

5795.19

2.144

0.963

Полски път

31

38,52

19

5795.19

2.144

0.596

Полски път

32

23,84

20

5796.126

0.600

0.600

Полски път

37

24,00

21

5796.140

1.031

1.031

Полски път

37

41,24

22

5796.157

1.000

0.999

Полски път

37

39,96

23

5796.167

1.373

1.119

Полски път

37

44,76

24

5802.34

3.995

3.658

Полски път

1

146,32

 

 

Общо:

22.186

Общо за ползвателя:

 

887,44

 

Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019 г.

В едномесечен срок от издаване на заповедта, ползвателите да внесат дължимите суми за определените за ползване полски пътища и канали по следната банкова сметка на район „Нови Искър“:

 

IBAN: BG72 SOMB 9130 3124 9045 01

BIC: SOMBBGSF

„Общинска банка” АД, гр. София

клон „Денкоглу“.

 

В същия срок, след заплащане на дължимата сума, се сключва договор с кмета на район „Нови Искър“.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на район „Нови Искър“.

Със същата да се запознаят заинтересованите лица, а на длъжностните лица да се връчи за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението й ще осъществявам лично.

 

 

                                              КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“:        (п)

                                                                                                                ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

 

 

Заповедта се издава в 4 (четири) екземпляра – 1 бр. за подателя и 3 бр. за адресатите  – на хартиен носител.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА