Заповед № РНИ18-РД09-384/13.12.2018 г. на кмета на район "Нови Искър" за предоставяне на имотите - полски пътища и канали в землището на с. Негован

 

 

З А П О В Е Д  

 

№ РНИ18-РД09-384/13.12.2018 г.

 

Като взех предвид Решение № 810 от 22.11.2018 г., по Протокол № 65, т. 31  на Столичния общински съвет за даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на Столична община за стопанската 2018/2019 г., на основание разпоредбите на чл. 37в, ал. 16, изречение трето от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка със заповед № СОА18-РД09-1286/09.11.2018 г. на кмета на Столична община и писма от Столична община вх. №№ РНИ18-ВК08-1838/30.11.2018 г. и РНИ18-ВК08-1858/05.12.2018 г. – и двете, по описа на район „Нови Искър“,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се предоставят за ползване за една стопанска година (2018/2019), имотите - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, включени в заповедите на директора на ОД „Земеделие“ – София град, издадени по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Негован, ЕКАТТЕ 51250, район „Нови Искър“, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището за стопанската 2018/2019 г., която съгласно доклад на Областна дирекция „Земеделие“ – София град от 09.08.2018 г. е в размер на 40 лв./дка, както следва:

 

1. На „Сортови семена и растителна защита“ ЕООД със заявление вх. № АР-08-8280/11.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5662.99

1.158

0.738

Полски път

46

29,52

2

5663.95

0.415

0.266

Полски път

11

10,64

3

5669.98

0.160

0.148

Полски път

11

5,92

4

5669.99

0.970

0.937

Полски път

11

37,48

 

 

Общо:

2.089

Общо за ползвателя:

 

83,56

 

2. На Дончо Радков Дончев със заявление вх. № АР-08-7947/04.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5637.98

1.122

1.092

Полски път

44

43,68

 

 

Общо:

1.092

Общо за ползвателя:

 

43,68

 

3. На Иван Лазаринов Лазаров със заявление вх. № АР-08-7889/03.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5636.95

4.433

1.303

Полски път

41

52,12

2

5636.95

4.433

2.535

Полски път

42

101,40

3

5636.97

3.243

1.578

Полски път

41

63,12

4

5636.98

4.965

0.808

Полски път

41

32,32

5

5636.98

4.965

0.516

Полски път

42

20,64

6

5636.99

4.379

4.352

Полски път

41

174,08

7

5636.111

4.299

0.442

Полски път

42

17,68

8

5636.133

1.086

1.074

Полски път

41

42,96

9

5636.135

0.861

0.861

Полски път

41

34,44

10

5636.159

0.807

0.807

Полски път

41

32,28

11

5636.193

1.607

1.607

Полски път

42

64,28

12

5638.97

0.700

0.700

Полски път

43

28,00

13

5638.98

0.740

0.740

Полски път

43

29,60

14

5639.28

0.484

0.482

Полски път

69

19,28

15

5639.76

0.735

0.587

Полски път

61

23,48

16

5639.97

1.794

0.895

Полски път

69

35,80

17

5639.99

2.502

1.281

Полски път

69

51,24

18

5644.98

1.496

1.489

Полски път

60

59,56

19

5644.99

2.034

0.906

Полски път

60

36,24

20

5648.68

0.858

0.858

Полски път

40

34,32

21

5648.92

3.095

1.414

Полски път

40

56,56

22

5648.93

2.250

2.117

Полски път

40

84,68

23

5648.155

0.876

0.844

Полски път

40

33,76

24

5648.176

0.784

0.784

Полски път

40

31,36

25

5648.214

1.178

0.965

Полски път

40

38,60

26

5652.97

1.273

1.134

Полски път

45

45,36

27

5660.96

0.712

0.231

Полски път

48

9,24

28

5660.97

1.314

0.324

Полски път

48

12,96

29

5661.99

1.236

0.418

Полски път

59

16,72

30

5663.97

0.566

0.414

Полски път

47

16,56

31

5665.99

1.260

0.242

Полски път

56

9,68

32

5667.97

0.790

0.206

Полски път

4

8,24

33

5668.96

1.133

0.211

Полски път

7

8,44

34

5668.96

1.133

0.165

Полски път

8

6,60

35

5668.99

1.101

0.395

Полски път

51

15,80

36

5670.98

0.762

0.749

Полски път

12

29,96

37

5670.99

1.137

0.534

Полски път

12

21,36

38

5671.99

1.824

1.716

Полски път

5

68,64

39

5672.98

1.995

1.327

Полски път

3

53,08

40

5672.99

0.566

0.566

Полски път

3

22,64

41

5673.99

1.972

1.108

Полски път

4

44,32

42

5674.99

1.925

1.671

Полски път

7

66,84

43

5677.99

1.761

0.500

Полски път

34

20,00

44

5680.99

1.583

1.246

Полски път

38

49,84

45

5682.99

1.754

1.316

Полски път

14

52,64

46

5685.99

1.312

0.635

Полски път

16

25,40

47

5688.99

0.317

0.245

Полски път

28

9,80

48

5692.98

3.088

0.612

Полски път

25

24,48

49

5693.98

2.797

2.298

Полски път

18

91,92

50

5694.98

1.945

0.128

Полски път

13

5,12

51

5694.98

1.945

0.565

Полски път

66

22,60

52

5697.98

2.349

0.491

Полски път

33

19,64

53

5698.96

2.585

1.262

Полски път

10

50,48

54

5698.98

5.830

0.640

Полски път

53

25,60

55

5698.99

2.943

1.168

Полски път

10

46,72

56

5701.99

2.698

1.840

Полски път

2

73,60

57

5702.99

2.277

0.207

Полски път

21

8,28

58

5703.99

2.991

2.482

Полски път

19

99,28

59

5704.20

0.881

0.663

Полски път

20

26,52

60

5706.99

1.800

1.226

Полски път

30

49,04

61

5706.99

1.800

0.204

Полски път

31

8,16

 

 

Общо:

59.084

Общо за ползвателя:

 

2 363,36

 

4. На Нели Христова Ангелова със заявление вх. № АР-08-8544/15.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5690.98

1.952

0.546

Полски път

23

21,84

 

 

Общо:

0.546

Общо за ползвателя:

 

21,84

 

Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019 г.

В едномесечен срок от издаване на заповедта, ползвателите да внесат дължимите суми за определените за ползване полски пътища и канали по следната банкова сметка на район „Нови Искър“:

 

IBAN: BG72 SOMB 9130 3124 9045 01

BIC: SOMBBGSF

„Общинска банка” АД, гр. София

клон „Денкоглу“.

 

В същия срок, след заплащане на дължимата сума, се сключва договор с кмета на район „Нови Искър“.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на район „Нови Искър“.

Със същата да се запознаят заинтересованите лица, а на длъжностните лица да се връчи за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението й ще осъществявам лично.

 

 

                                              КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“: (п)

                                                                                                                ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

 

 

 

Заповедта се издава в 5 (пет) екземпляра – 1 бр. за подателя и 4 бр. за адресатите  – на хартиен носител.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА