Заповед № РНИ18-РД09-385/13.12.2018 г. на кмета на район "Нови Искър" за предоставяне на имотите - полски пътища и канали в землището на село Мировяне

 

 

З А П О В Е Д  

 

№ РНИ18-РД09-385/13.12.2018 г.

 

Като взех предвид Решение № 810 от 22.11.2018 г., по Протокол № 65, т. 31  на Столичния общински съвет за даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на Столична община за стопанската 2018/2019 г., на основание разпоредбите на чл. 37в, ал. 16, изречение трето от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка със заповед № СОА18-РД09-1286/09.11.2018 г. на кмета на Столична община и писма от Столична община вх. №№ РНИ18-ВК08-1838/30.11.2018 г. и РНИ18-ВК08-1858/05.12.2018 г. – и двете, по описа на район „Нови Искър“,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се предоставят за ползване за една стопанска година (2018/2019), имотите - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, включени в заповедите на директора на ОД „Земеделие“ – София град, издадени по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Мировяне, ЕКАТТЕ 48393, район „Нови Искър“, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището за стопанската 2018/2019 г., която съгласно доклад на Областна дирекция „Земеделие“ – София град от 09.08.2018 г. е в размер на 30 лв./дка, както следва:

 

1. На „София Кампо"ООД със заявление вх. № АР-08-8540/15.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4949.200

0.733

0.694

Полски път

2

20,82

2

4950.20

1.581

1.581

Полски път

3

47,43

3

4951.200

2.128

2.123

Полски път

3

63,69

4

4952.200

2.443

2.443

Полски път

13

73,29

5

4954.200

1.514

1.514

Полски път

13

45,42

6

4955.200

1.620

1.620

Полски път

55

48,60

7

4955.201

3.046

1.000

Полски път

1

30,00

8

4956.14

1.573

1.573

Полски път

1

47,19

9

4957.202

2.426

2.426

Полски път

2

72,78

10

4958.201

2.154

2.154

Полски път

2

64,62

11

4962.201

0.229

0.229

Полски път

16

6,87

12

4962.203

0.845

0.845

Полски път

16

25,35

13

4963.200

1.041

1.034

Полски път

16

31,02

14

4963.201

1.597

1.596

Полски път

16

47,88

15

4964.201

2.886

2.058

Полски път

7

61,74

16

4965.23

1.561

1.561

Полски път

8

46,83

   17

4965.200

0.595

0.594

Полски път

8

17,82

18

4965.201

2.356

2.356

Полски път

55

70,68

19

4970.28

0.208

0.191

Полски път

26

5,73

20

4970.200

2.459

0.617

Полски път

25

18,51

21

4971.22

1.722

1.023

Полски път

21

30,69

22

4971.22

1.722

0.389

Полски път

26

11,67

23

4971.200

1.906

0.642

Полски път

25

19,26

24

4971.200

1.906

1.264

Полски път

26

37,92

25

4972.23

3.950

3.950

Полски път

19

118,50

26

4972.200

1.823

0.767

Полски път

17

23,01

27

4972.201

2.166

0.387

Полски път

19

11,61

28

4973.46

2.568

2.404

Полски път

17

72,12

29

4973.201

2.535

1.658

Полски път

17

49,74

30

4974.51

2.852

2.852

Полски път

17

85,56

31

4974.53

0.992

0.983

Полски път

17

29,49

32

4974.200

2.005

2.001

Полски път

17

60,03

33

4977.200

0.602

0.602

Полски път

1

18,06

34

4977.201

1.452

1.426

Полски път

82

42,78

35

4977.202

5.267

5.222

Полски път

1

156,66

36

4979.200

0.349

0.237

Полски път

17

7,11

37

4981.202

2.872

2.871

Полски път

82

86,13

38

4982.200

5.829

5.659

Полски път

82

169,77

39

4987.200

4.769

0.744

Полски път

82

22,32

40

4987.201

6.068

6.067

Полски път

29

182,01

41

4992.200

2.961

0.157

Полски път

63

4,71

42

4993.200

11.324

4.073

Полски път

58

122,19

43

4995.201

0.635

0.616

Полски път

30

18,48

44

5002.200

2.191

2.191

Полски път

33

65,73

45

5004.21

2.702

2.467

Полски път

32

74,01

46

5004.200

3.535

3.069

Полски път

32

92,07

47

5005.29

2.978

2.089

Полски път

34

62,67

48

5007.200

2.301

2.301

Полски път

34

69,03

49

5008.200

3.076

1.536

Полски път

44

46,08

50

5010.201

2.883

2.534

Полски път

36

76,02

 

 

Общо:

90.390

Общо за ползвателя:

 

2 711,70

 

2. На „Симона Запрянова“ ЕООД със заявление вх. № АР-08-827411.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5004.21

2.702

0.168

Полски път

42

5,04

2

5004.200

3.535

0.427

Полски път

42

12,81

3

5008.200

3.076

1.538

Полски път

35

46,14

 

 

Общо:

2.133

Общо за ползвателя:

 

63,99

 

3. На Николай Вучев Петков със заявление вх. № АР-08-8667/17.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4959.200

4.009

0.334

Полски път

38

10,02

 

 

Общо:

0.334

Общо за ползвателя:

 

 

 

Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019 г.

В едномесечен срок от издаване на заповедта, ползвателите да внесат дължимите суми за определените за ползване полски пътища и канали по следната банкова сметка на район „Нови Искър“:

 

IBAN: BG72 SOMB 9130 3124 9045 01

BIC: SOMBBGSF

„Общинска банка” АД, гр. София

клон „Денкоглу“.

 

В същия срок, след заплащане на дължимата сума, се сключва договор с кмета на район „Нови Искър“.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на район „Нови Искър“.

Със същата да се запознаят заинтересованите лица, а на длъжностните лица да се връчи за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението й ще осъществявам лично.

 

 

                                              КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“:     (п)

                                                                                                                ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

 

Заповедта се издава в 4 (четири) екземпляра – 1 бр. за подателя и 3 бр. за адресатите  – на хартиен носител.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА