Заповед № РНИ18-РД09-386/13.12.2018 г. на кмета на район "Нови Искър" за предоставяне на имотите - полски пътища и канали в землището на град Нови Искър, кв. Гниляне

 

 

З А П О В Е Д  

 

№ РНИ18-РД09-386/13.12.2018 г.

 

Като взех предвид Решение № 810 от 22.11.2018 г., по Протокол № 65, т. 31  на Столичния общински съвет за даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на Столична община за стопанската 2018/2019 г., на основание разпоредбите на чл. 37в, ал. 16, изречение трето от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка със заповед № СОА18-РД09-1286/09.11.2018 г. на кмета на Столична община и писма от Столична община вх. №№ РНИ18-ВК08-1838/30.11.2018 г. и РНИ18-ВК08-1858/05.12.2018 г. – и двете, по описа на район „Нови Искър“,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се предоставят за ползване за една стопанска година (2018/2019), имотите - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, включени в заповедите на директора на ОД „Земеделие“ – София град, издадени по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на гр. Нови Искър, кв. „Гниляне“, ЕКАТТЕ 00357, район „Нови Искър“, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището за стопанската 2018/2019 г., която съгласно доклад на Областна дирекция „Земеделие“ – София град от 09.08.2018 г. е в размер на 40 лв./дка, както следва:

 

1. "Ради – Дончо Дончев 2011"ЕООД със заявление вх. № АР-08-7936/04.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5325.47

2.926

0.988

Полски път

17

39,52

2

5325.48

1.738

1.481

Полски път

17

59,24

3

5332.31

2.379

1.398

Полски път

8

55,92

4

5332.31

2.379

0.840

Полски път

6

33,60

5

5342.43

1.420

1.406

Полски път

3

56,24

 

 

Общо:

6.113

Общо за ползвателя:

 

244,52

 

 

 

 

 

 

 

2. „Агрономикс-ЛС“ ЕООД със заявление вх. № АР-08-8727/18.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5342.138

2.671

0.377

Полски път

5

15,08

2

5343.60

0.561

0.539

Полски път

5

21,56

3

5343.61

1.500

0.381

Полски път

5

15,24

4

5343.63

0.820

0.732

Полски път

5

29,28

 

 

Общо:

2.029

Общо за ползвателя:

 

81,16

 

3. На "Флора-РД-Велинов и Попов“ ЕООД със заявление вх. № АР-08-8467/12.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5299.251

7.855

0.333

Полски път

11

13,32

2

5303.134

1.050

0.138

Полски път

10

5,52

3

5303.134

1.050

0.820

Полски път

11

32,80

4

5303.135

1.449

1.346

Полски път

10

53,84

5

5303.136

0.827

0.740

Полски път

10

29,60

6

5303.137

2.321

1.127

Полски път

20

45,08

7

5303.138

3.191

0.788

Полски път

20

31,52

8

5303.145

4.638

0.612

Полски път

5

24,48

9

5303.145

4.638

1.042

Полски път

20

41,68

10

5303.145

4.638

0.157

Полски път

8

6,28

11

5303.153

12.073

1.072

Полски път

21

42,88

12

5303.186

6.969

0.293

Полски път

5

11,72

13

5303.186

6.969

0.162

Полски път

20

6,48

14

5306.70

1.828

0.286

Полски път

17

11,44

15

5306.70

1.828

0.112

Полски път

22

4,48

16

5306.71

5.692

0.970

Полски път

22

38,80

17

5306.71

5.692

2.736

Полски път

23

109,44

18

5307.49

0.728

0.194

Полски път

18

7,76

19

5307.64

5.133

0.312

Полски път

16

12,48

20

5307.64

5.133

1.028

Полски път

18

41,12

21

5307.65

5.197

2.440

Полски път

13

97,60

22

5307.65

5.197

1.749

Полски път

18

69,96

23

5311.100

6.965

0.721

Полски път

21

28,84

24

5316.56

2.930

0.521

Полски път

24

20,84

25

5316.56

2.930

0.126

Полски път

26

5,04

26

5316.170

9.103

0.907

Полски път

24

36,28

27

5316.170

9.103

1.187

Полски път

26

47,48

28

5316.170

9.103

0.559

Полски път

28

22,36

29

5317.130

6.288

1.172

Полски път

15

46,88

30

5318.82

3.679

1.577

Полски път

13

63,08

31

5318.106

2.672

0.264

Полски път

1

10,56

32

5323.81

2.178

0.375

Полски път

7

15,00

33

5323.82

1.140

1.077

Полски път

7

43,08

34

5324.79

0.303

0.128

Полски път

12

5,12

35

5324.80

0.629

0.453

Полски път

12

18,12

36

5324.81

4.216

3.180

Полски път

12

127,20

37

5324.85

1.459

0.675

Полски път

12

27,00

38

5326.21

1.298

0.679

Полски път

1

27,16

39

5330.54

1.485

0.820

Полски път

12

32,80

40

5330.84

2.388

2.178

Полски път

12

87,12

41

5330.85

0.686

0.686

Полски път

12

27,44

42

5331.66

1.570

1.422

Полски път

12

56,88

43

5331.67

7.247

1.327

Полски път

12

53,08

44

5333.58

6.191

4.469

Полски път

2

178,76

45

5335.69

7.296

0.781

Полски път

14

31,24

46

5336.127

4.954

3.150

Полски път

2

126,00

47

5336.128

4.595

0.156

Полски път

2

6,24

48

5339.50

2.655

1.136

Полски път

19

45,44

49

5340.46

4.654

0.560

Полски път

19

22,40

50

5342.46

1.164

0.141

Полски път

19

5,64

 

 

Общо:

48.884

Общо за ползвателя:

 

1 955,36

 

Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019 г.

В едномесечен срок от издаване на заповедта, ползвателите да внесат дължимите суми за определените за ползване полски пътища и канали по следната банкова сметка на район „Нови Искър“:

 

IBAN: BG72 SOMB 9130 3124 9045 01

BIC: SOMBBGSF

„Общинска банка” АД, гр. София

клон „Денкоглу“.

 

В същия срок, след заплащане на дължимата сума, се сключва договор с кмета на район „Нови Искър“.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на район „Нови Искър“.

Със същата да се запознаят заинтересованите лица, а на длъжностните лица да се връчи за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението й ще осъществявам лично.

 

 

                                              КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“: (п)

                                                                                                                ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

 

 

Заповедта се издава в 4 (четири) екземпляра – 1 бр. за подателя и 3 бр. за адресатите  – на хартиен носител.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА