Заповед № РНИ18-РД09-387/13.12.2018 г. на кмета на район "Нови Искър" за предоставяне на имотите - полски пътища и канали в землището на град Нови Искър, кв. Кумарица

 

 

З А П О В Е Д  

 

№ РНИ18-РД09-387/13.12.2018 г.

 

Като взех предвид Решение № 810 от 22.11.2018 г., по Протокол № 65, т. 31  на Столичния общински съвет за даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на Столична община за стопанската 2018/2019 г., на основание разпоредбите на чл. 37в, ал. 16, изречение трето от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка със заповед № СОА18-РД09-1286/09.11.2018 г. на кмета на Столична община и писма от Столична община вх. №№ РНИ18-ВК08-1838/30.11.2018 г. и РНИ18-ВК08-1858/05.12.2018 г. – и двете, по описа на район „Нови Искър“,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се предоставят за ползване за една стопанска година (2018/2019), имотите - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, включени в заповедите на директора на ОД „Земеделие“ – София град, издадени по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на гр. Нови Искър, кв. „Кумарица“, ЕКАТТЕ 00357, район „Нови Искър“, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището за стопанската 2018/2019 г., която съгласно доклад на Областна дирекция „Земеделие“ – София град от 09.08.2018 г. е в размер на 40 лв./дка, както следва:

 

1. На „Флора – РД – Велинов и Попов“ ЕООД със заявление вх. № АР-08-8465/12.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5086.47

0.712

0.654

Полски път

31

26,16

2

5086.113

0.818

0.679

Полски път

30

27,16

3

5087.104

0.755

0.344

Полски път

31

13,76

4

5087.104

0.755

0.408

Полски път

57

16,32

5

5087.115

0.723

0.492

Полски път

33

19,68

6

5088.104

1.777

1.189

Полски път

31

47,56

7

5088.104

1.777

0.546

Полски път

57

21,84

8

5088.109

1.575

1.575

Полски път

32

63,00

9

5088.121

2.020

0.456

Полски път

30

18,24

10

5089.116

1.036

1.032

Полски път

33

41,28

11

5091.48

0.794

0.239

Полски път

30

9,56

12

5091.120

1.590

1.436

Полски път

30

57,44

13

5091.121

2.358

2.033

Полски път

30

81,32

14

5092.232

1.071

0.887

Полски път

34

35,48

15

5094.117

0.146

0.122

Полски път

33

4,88

16

5096.37

1.072

0.853

Полски път

29

34,12

17

5096.39

4.334

3.769

Полски път

29

150,76

18

5096.40

3.624

3.620

Полски път

29

144,80

19

5097.40

1.361

0.410

Полски път

35

16,40

20

5097.40

1.361

0.842

Полски път

36

33,68

21

5103.57

0.797

0.691

Полски път

22

27,64

22

5103.58

1.315

1.304

Полски път

22

52,16

23

5104.42

3.910

2.229

Полски път

41

89,16

24

5104.56

0.987

0.194

Полски път

41

7,76

25

5104.56

0.987

0.230

Полски път

42

9,20

26

5105.40

2.543

2.464

Полски път

29

98,56

27

5106.45

0.520

0.372

Полски път

25

14,88

28

5107.45

0.759

0.536

Полски път

1

21,44

29

5110.43

2.168

1.272

Полски път

23

50,88

30

5110.43

2.168

0.138

Полски път

42

5,52

31

5110.233

0.586

0.526

Полски път

23

21,04

32

5111.72

0.828

0.720

Полски път

19

28,80

33

5111.75

1.375

0.307

Полски път

19

12,28

34

5112.43

0.742

0.185

Полски път

23

7,40

35

5113.39

3.773

1.144

Полски път

24

45,76

36

5113.45

3.810

1.385

Полски път

24

55,40

37

5116.46

2.508

0.787

Полски път

26

31,48

38

5116.46

2.508

0.937

Полски път

1

37,48

39

5121.45

0.505

0.121

Полски път

23

4,84

40

5122.45

7.397

0.421

Полски път

1

16,84

41

5124.45

0.632

0.233

Полски път

1

9,32

42

5125.46

1.522

1.510

Полски път

62

60,40

43

5142.86

2.271

1.837

Полски път

18

73,48

44

5179.159

3.071

0.709

Полски път

4

28,36

45

5179.159

3.071

0.678

Полски път

55

27,12

46

5179.159

3.071

1.484

Полски път

56

59,36

47

5179.242

1.365

1.294

Полски път

56

51,76

48

5180.169

0.333

0.317

Полски път

47

12,68

49

5180.170

1.024

0.998

Полски път

47

39,92

50

5181.171

1.540

1.510

Полски път

47

60,40

51

5183.159

1.881

0.524

Полски път

4

20,96

52

5183.159

1.881

1.504

Полски път

55

60,16

53

5184.173

1.533

1.481

Полски път

5

59,24

54

5185.173

1.284

0.553

Полски път

53

22,12

55

5186.173

4.871

0.896

Полски път

5

35,84

56

5186.173

4.871

1.465

Полски път

53

58,60

57

5190.216

0.791

0.791

Полски път

11

31,64

58

5191.216

2.309

1.604

Полски път

11

64,16

59

5192.224

1.415

1.344

Полски път

1

53,76

60

5193.224

2.522

2.126

Полски път

1

85,04

61

5195.160

1.782

1.779

Полски път

4

71,16

62

5196.176

1.701

1.613

Полски път

54

64,52

63

5197.189

4.942

1.220

Полски път

65

48,80

64

5197.190

2.278

1.901

Полски път

9

76,04

65

5197.191

1.438

0.800

Полски път

9

32,00

66

5197.191

1.438

0.637

Полски път

65

25,48

67

5198.191

3.393

1.159

Полски път

9

46,36

68

5198.191

3.393

2.234

Полски път

65

89,36

69

5200.192

0.250

0.250

Полски път

10

10,00

70

5201.194

1.529

0.219

Полски път

10

8,76

71

5207.224

1.501

1.501

Полски път

1

60,04

72

5207.225

0.488

0.332

Полски път

1

13,28

73

5210.224

0.587

0.333

Полски път

1

13,32

74

5213.190

1.046

0.998

Полски път

9

39,92

75

5214.191

2.078

0.713

Полски път

9

28,52

76

5214.191

2.078

1.256

Полски път

10

50,24

77

5219.163

1.021

0.833

Полски път

6

33,32

78

5219.221

0.246

0.229

Полски път

6

9,16

79

5221.189

1.320

1.252

Полски път

9

50,08

80

5223.186

1.085

1.076

Полски път

7

43,04

81

5256.79

6.318

0.408

Полски път

33

16,32

 

 

Общо:

81.150

Общо за ползвателя:

 

3 246,00

 

2. На „Флора ДВ“ ЕООД със заявление вх. № АР-08-8463/12.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № КВС/КК

Площ на имота по КВС/КК

Площ на имота в масив за ползване

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5132.110

1.130

1.045

Полски път

13

41,80

2

5138.118

0.919

0.817

Полски път

14

32,68

3

5141.128

1.873

1.021

Полски път

15

40,84

4

5149.109

3.120

2.235

Полски път

13

89,40

5

5151.118

2.015

1.925

Полски път

14

77,00

6

5152.118

1.653

1.381

Полски път

14

55,24

7

5156.108

5.491

0.780

Полски път

44

31,20

8

5158.109

0.234

0.189

Полски път

13

7,56

9

5158.110

0.495

0.329

Полски път

13

13,16

10

5160.118

0.174

0.115

Полски път

14

4,60

11

5163.143

3.043

2.822

Полски път

2

112,88

12

5165.147

2.718

2.300

Полски път

1

92,00

13

5168.141

1.992

1.544

Полски път

2

61,76

14

5169.141

1.050

1.050

Полски път

2

42,00

15

5171.144

1.134

1.005

Полски път

2

40,20

16

5173.142

2.915

0.593

Полски път

2

23,72

 

 

Общо:

19.151

Общо за ползвателя:

 

766,04

 

Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019 г.

В едномесечен срок от издаване на заповедта, ползвателите да внесат дължимите суми за определените за ползване полски пътища и канали по следната банкова сметка на район „Нови Искър“:

 

IBAN: BG72 SOMB 9130 3124 9045 01

BIC: SOMBBGSF

„Общинска банка” АД, гр. София

клон „Денкоглу“.

 

В същия срок, след заплащане на дължимата сума, се сключва договор с кмета на район „Нови Искър“.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на район „Нови Искър“.

Със същата да се запознаят заинтересованите лица, а на длъжностните лица да се връчи за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението й ще осъществявам лично.

 

 

                                              КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“: (п)

                                                                                                                ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

 

 

Заповедта се издава в 3 (три) екземпляра – 1 бр. за подателя и 2 бр. за адресатите  – на хартиен носител.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА