Заповед № РНИ18-РД09-388/13.12.2018 г. на кмета на район "Нови Искър" за предоставяне на имотите - полски пътища и канали в землището на град Нови Искър, кв. Курило

 

 

З А П О В Е Д  

 

№№ РНИ18-РД09-388/13.12.2018 г.

 

Като взех предвид Решение № 810 от 22.11.2018 г., по Протокол № 65, т. 31  на Столичния общински съвет за даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на Столична община за стопанската 2018/2019 г., на основание разпоредбите на чл. 37в, ал. 16, изречение трето от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка със заповед № СОА18-РД09-1286/09.11.2018 г. на кмета на Столична община и писма от Столична община вх. №№ РНИ18-ВК08-1838/30.11.2018 г. и РНИ18-ВК08-1858/05.12.2018 г. – и двете, по описа на район „Нови Искър“,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се предоставят за ползване за една стопанска година (2018/2019), имотите - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, включени в заповедите на директора на ОД „Земеделие“ – София град, издадени по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на гр. Нови Искър, кв. „Курило“, ЕКАТТЕ 00357, район „Нови Искър“, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището за стопанската 2018/2019 г., която съгласно доклад на Областна дирекция „Земеделие“ – София град от 09.08.2018 г. е в размер на 40 лв./дка, както следва:

 

1. На „Агрономикс-ЛС“ ЕООД със заявление вх. № АР-08-8728/18.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5243.91

3.660

0.525

Полски път

2

21,00

2

5243.91

3.660

1.256

Полски път

3

50,24

3

5243.161

2.268

0.146

Полски път

15

5,84

 

 

Общо:

1.927

Общо за ползвателя:

 

77,08

 

2. На „Флора ДВ“ ЕООД със заявление вх. № АР-08-8460/12.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5251.223

3.852

0.738

Полски път

8

29,52

2

5254.54

4.486

2.253

Полски път

5

90,12

3

5254.54

4.486

0.309

Полски път

38

12,36

4

5255.96

6.190

0.749

Полски път

1

29,96

5

5255.98

6.224

0.156

Полски път

9

6,24

6

5255.133

1.184

0.976

Полски път

38

39,04

7

5256.79

6.318

0.685

Полски път

6

27,40

8

5256.79

6.318

0.201

Полски път

37

8,04

9

5259.163

3.197

1.097

Полски път

1

43,88

10

5260.76

4.485

2.894

Полски път

1

115,76

11

5261.69

3.353

2.846

Полски път

1

113,84

 

 

Сума

12.904

 

 

516,16

 

Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019 г.

В едномесечен срок от издаване на заповедта, ползвателите да внесат дължимите суми за определените за ползване полски пътища и канали по следната банкова сметка на район „Нови Искър“:

 

IBAN: BG72 SOMB 9130 3124 9045 01

BIC: SOMBBGSF

„Общинска банка” АД, гр. София

клон „Денкоглу“.

 

В същия срок, след заплащане на дължимата сума, се сключва договор с кмета на район „Нови Искър“.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на район „Нови Искър“.

Със същата да се запознаят заинтересованите лица, а на длъжностните лица да се връчи за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението й ще осъществявам лично.

 

 

                                              КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“:        (п)

                                                                                                                ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

 

 

Заповедта се издава в 3 (три) екземпляра – 1 бр. за подателя и 2 бр. за адресатите  – на хартиен носител.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА