Заповед № РНИ18-РД09-389/13.12.2018 г. на кмета на район "Нови Искър" за предоставяне на имотите - полски пътища и канали в землището на гр. Нови Искър, кв. Славовци

 

 

З А П О В Е Д  

 

№ РНИ18-РД09-389/13.12.2018 г.

 

Като взех предвид Решение № 810 от 22.11.2018 г., по Протокол № 65, т. 31  на Столичния общински съвет за даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на Столична община за стопанската 2018/2019 г., на основание разпоредбите на чл. 37в, ал. 16, изречение трето от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка със заповед № СОА18-РД09-1286/09.11.2018 г. на кмета на Столична община и писма от Столична община вх. №№ РНИ18-ВК08-1838/30.11.2018 г. и РНИ18-ВК08-1858/05.12.2018 г. – и двете, по описа на район „Нови Искър“,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се предоставят за ползване за една стопанска година (2018/2019), имотите - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, включени в заповедите на директора на ОД „Земеделие“ – София град, издадени по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на гр. Нови Искър, кв. „Славовци“, ЕКАТТЕ 00357, район „Нови Искър“, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището за стопанската 2018/2019 г., която съгласно доклад на Областна дирекция „Земеделие“ – София град от 09.08.2018 г. е в размер на 40 лв./дка, както следва:

 

1. На „София Кампо"ООД със заявление вх. № АР-08-8540/15.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5022.106

3.642

0.261

Полски път

11

10,44

2

5027.115

0.460

0.460

Полски път

11

18,40

3

5028.113

2.748

1.045

Полски път

11

41,80

4

5028.113

2.748

0.814

Полски път

13

32,56

5

5028.113

2.748

0.561

Полски път

32

22,44

6

5028.120

4.235

4.147

Полски път

13

165,88

7

5030.123

0.901

0.900

Полски път

13

36,00

8

5031.121

1.022

1.022

Полски път

13

40,88

9

5031.123

0.879

0.879

Полски път

13

35,16

10

5032.122

0.991

0.991

Полски път

13

39,64

11

5032.123

0.807

0.756

Полски път

13

30,24

12

5035.128

0.977

0.977

Полски път

13

39,08

13

5036.130

0.980

0.980

Полски път

13

39,20

14

5037.188

1.717

1.401

Полски път

15

56,04

15

5038.131

0.696

0.696

Полски път

13

27,84

16

5039.131

0.615

0.615

Полски път

13

24,60

17

5039.135

0.664

0.654

Полски път

13

26,16

18

5040.131

0.642

0.596

Полски път

13

23,84

19

5040.136

0.643

0.633

Полски път

13

25,32

20

5044.167

1.522

1.147

Полски път

15

45,88

21

5045.168

1.224

1.223

Полски път

15

48,92

22

5046.170

1.274

1.227

Полски път

15

49,08

23

5047.172

1.206

1.205

Полски път

15

48,20

24

5048.175

1.057

1.054

Полски път

15

42,16

25

5048.186

1.385

0.645

Полски път

15

25,80

26

5051.190

1.067

1.010

Полски път

16

40,40

27

5051.194

1.285

1.257

Полски път

16

50,28

28

5052.190

0.982

0.474

Полски път

16

18,96

29

5052.191

1.044

1.044

Полски път

16

41,76

30

5052.194

1.291

1.291

Полски път

16

51,64

31

5053.190

1.072

0.737

Полски път

16

29,48

32

5053.192

0.729

0.729

Полски път

16

29,16

33

5053.194

1.357

1.357

Полски път

16

54,28

34

5054.198

0.715

0.679

Полски път

17

27,16

35

5054.199

0.411

0.389

Полски път

17

15,56

36

5054.241

0.839

0.838

Полски път

17

33,52

37

5056.195

0.599

0.593

Полски път

16

23,72

38

5057.196

0.574

0.564

Полски път

16

22,56

39

5062.104

2.452

1.776

Полски път

29

71,04

 

 

Общо:

37.627

Общо за ползвателя:

 

1 505,08

 

2. На "Флора-РД-Велинов и Попов“ ЕООД със заявление вх. № АР-08-8466/12.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5013.141

0.916

0.897

Полски път

1

35,88

2

5013.149

0.366

0.356

Полски път

1

14,24

3

5013.154

2.113

0.919

Полски път

6

36,76

4

5014.165

0.727

0.216

Полски път

2

8,64

5

5014.165

0.727

0.429

Полски път

3

17,16

6

5015.207

1.970

1.734

Полски път

6

69,36

7

5016.208

1.138

1.102

Полски път

6

44,08

8

5017.90

6.245

1.002

Полски път

6

40,08

9

5017.127

0.577

0.506

Полски път

4

20,24

10

5017.131

2.577

1.653

Полски път

4

66,12

11

5017.140

2.577

1.134

Полски път

4

45,36

12

5018.132

1.493

1.425

Полски път

5

57,00

13

5019.35

1.549

1.307

Полски път

7

52,28

14

5020.152

0.653

0.653

Полски път

6

26,12

15

5021.76

1.354

1.354

Полски път

6

54,16

16

5023.100

1.604

0.127

Полски път

8

5,08

17

5024.98

3.437

0.431

Полски път

10

17,24

18

5024.102

1.419

1.419

Полски път

10

56,76

19

5025.89

1.149

1.148

Полски път

6

45,92

20

5025.240

0.303

0.284

Полски път

6

11,36

21

5033.141

0.613

0.149

Полски път

33

5,96

22

5037.149

1.844

1.182

Полски път

14

47,28

23

5065.144

0.277

0.268

Полски път

19

10,72

24

5065.210

0.953

0.851

Полски път

18

34,04

25

5066.231

1.595

0.135

Полски път

20

5,40

26

5066.231

1.595

0.440

Полски път

30

17,60

27

5066.232

2.069

2.006

Полски път

30

80,24

28

5067.219

0.241

0.238

Полски път

21

9,52

29

5067.221

0.831

0.779

Полски път

21

31,16

30

5068.219

1.549

1.490

Полски път

21

59,6

31

5069.236

0.260

0.235

Полски път

18

9,40

32

5070.235

2.653

2.653

Полски път

18

106,12

33

5070.236

0.431

0.377

Полски път

18

15,08

34

5071.234

2.194

2.194

Полски път

18

87,76

35

5071.236

0.259

0.212

Полски път

18

8,48

36

5071.238

2.329

2.304

Полски път

18

92,16

37

5072.233

0.702

0.606

Полски път

20

24,24

38

5073.229

1.719

1.705

Полски път

20

68,20

39

5073.233

0.539

0.449

Полски път

20

17,96

40

5074.225

0.221

0.165

Полски път

22

6,60

41

5074.227

2.156

0.782

Полски път

22

31,28

42

5074.227

2.156

0.202

Полски път

24

8,08

43

5074.228

2.151

1.531

Полски път

20

61,24

44

5075.225

3.300

3.263

Полски път

24

130,52

45

5075.226

1.709

0.746

Полски път

24

29,84

46

5076.225

0.215

0.175

Полски път

23

7,00

47

5077.160

0.611

0.611

Полски път

25

24,44

48

5081.159

0.247

0.247

Полски път

25

9,88

49

5082.147

1.955

1.898

Полски път

25

75,92

50

5083.147

0.821

0.243

Полски път

25

9,72

51

5083.163

0.855

0.536

Полски път

25

21,44

52

5095.54

1.240

0.382

Полски път

31

15,28

 

 

Общо:

47.150

Общо за ползвателя:

 

1 886,00

 

3. На „Сортови семена и растителна защита“ ЕООД със заявление вх. № АР-08-8283/11.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5078.162

0.615

0.615

Полски път

26

24,60

2

5079.147

0.455

0.454

Полски път

26

18,16

3

5083.147

0.821

0.508

Полски път

26

20,32

4

5083.163

0.855

0.276

Полски път

27

11,04

5

5083.177

1.074

0.927

Полски път

26

37,08

6

5083.177

1.074

0.113

Полски път

27

4,52

 

 

Общо:

2.893

Общо за ползвателя:

 

115,72

 

4. На Борис Димитров Борисов със заявление вх. № АР-08-8192/10.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5022.105

1.524

1.320

Полски път

36

52,8

2

5022.106

3.642

0.158

Полски път

36

6,32

 

 

Общо:

1.478

Общо за ползвателя:

 

59,12

 

 

 

 

 

 

 

5. На Велизар Серафимов Горанов със заявление вх. № АР-08-8092/09.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5022.105

1.524

0.192

Полски път

37

7,68

2

5022.106

3.642

1.452

Полски път

37

58,08

3

5027.114

1.702

0.627

Полски път

35

25,08

 

 

Общо:

2.271

Общо за ползвателя:

 

90,84

 

Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019 г.

В едномесечен срок от издаване на заповедта, ползвателите да внесат дължимите суми за определените за ползване полски пътища и канали по следната банкова сметка на район „Нови Искър“:

 

IBAN: BG72 SOMB 9130 3124 9045 01

BIC: SOMBBGSF

„Общинска банка” АД, гр. София

клон „Денкоглу“.

 

В същия срок, след заплащане на дължимата сума, се сключва договор с кмета на район „Нови Искър“.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на район „Нови Искър“.

Със същата да се запознаят заинтересованите лица, а на длъжностните лица да се връчи за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението й ще осъществявам лично.

 

 

                                              КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“:              (п)

                                                                                                                ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

 

 

Заповедта се издава в 6 (шест) екземпляра – 1 бр. за подателя и 5 бр. за адресатите  – на хартиен носител.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА