Заповед № РНИ18-РД09-392/13.12.2018 г. на кмета на район "Нови Искър" за предоставяне на имотите - полски пътища и канали в землището на гр. София, ЕКАТТЕ 68134

 

 

 

З А П О В Е Д  

 

№ РНИ18-РД09-392/13.12.2018 г.

 

Като взех предвид Решение № 810 от 22.11.2018 г., по Протокол № 65, т. 31  на Столичния общински съвет за даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на Столична община за стопанската 2018/2019 г., на основание разпоредбите на чл. 37в, ал. 16, изречение трето от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка със заповед № СОА18-РД09-1286/09.11.2018 г. на кмета на Столична община и писма от Столична община вх. №№ РНИ18-ВК08-1838/30.11.2018 г. и РНИ18-ВК08-1858/05.12.2018 г. – и двете, по описа на район „Нови Искър“,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се предоставят за ползване за една стопанска година (2018/2019), имотите - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, включени в заповедите на директора на ОД „Земеделие“ – София град, издадени по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на гр. София, ЕКАТТЕ 68134, район „Нови Искър“, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището за стопанската 2018/2019 г., която съгласно доклад на Областна дирекция „Земеделие“ – София град от 09.08.2018 г. е в размер на 40 лв./дка, както следва:

 

1. На „Сортови семена и растителна защита“ ЕООД със заявление вх. № АР-08-8286/11.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5400.143

4.000

1.275

Полски път

21

51,00

2

5412.173

1.010

0.593

Полски път

21

23,72

3

5427.141

4.956

0.972

Полски път

21

38,88

4

5427.145

3.012

3.006

Полски път

21

120,24

5

5427.175

0.401

0.280

Полски път

21

11,20

6

5427.176

0.599

0.599

Полски път

21

23,96

7

5427.179

0.304

0.304

Полски път

21

12,16

8

5428.141

3.078

0.788

Полски път

21

31,52

9

5428.146

2.761

2.750

Полски път

21

110,00

10

5429.141

3.741

2.501

Полски път

21

100,04

11

5429.147

4.964

3.960

Полски път

21

158,40

12

5431.141

3.704

1.571

Полски път

21

62,84

13

5431.148

2.803

2.724

Полски път

21

108,96

 

 

Общо:

21.323

Общо за ползвателя:

 

852,92

 

2. На Милчо Николаев Гълъбинов със заявление вх. № АР-08-8517/15.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот №  по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане (лв.)

1

1308.60

1.577

1.577

Полски път

38

63,08

2

1308.61

0.402

0.402

Полски път

38

16,08

3

1308.62

2.632

0.869

Полски път

38

34,76

4

1308.2002

3.147

2.728

Полски път

38

109,12

5

1334.77

2.522

1.344

Полски път

20

53,76

6

1335.68

2.408

2.390

Полски път

20

95,60

7

1335.69

0.465

0.432

Полски път

20

17,28

8

1335.2003

3.342

1.170

Полски път

20

46,80

9

1363.6

3.053

0.163

Полски път

2

6,52

10

5393.65

2.909

1.231

Полски път

23

49,24

11

5393.139

3.456

0.678

Полски път

23

27,12

12

5393.139

3.456

0.178

Полски път

24

7,12

13

5400.143

4.000

2.068

Полски път

22

82,72

14

5412.172

0.620

0.620

Полски път

22

24,80

 

 

Общо:

15.850

Общо за ползвателя:

 

634,00

 

Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019 г.

В едномесечен срок от издаване на заповедта, ползвателите да внесат дължимите суми за определените за ползване полски пътища и канали по следната банкова сметка на район „Нови Искър“:

 

IBAN: BG72 SOMB 9130 3124 9045 01

BIC: SOMBBGSF

„Общинска банка” АД, гр. София

клон „Денкоглу“.

 

В същия срок, след заплащане на дължимата сума, се сключва договор с кмета на район „Нови Искър“.

 

 

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на район „Нови Искър“.

Със същата да се запознаят заинтересованите лица, а на длъжностните лица да се връчи за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението й ще осъществявам лично.

 

 

                                              КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“:            (п)

                                                                                                                ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

 

 

Заповедта се издава в 4 (четири) екземпляра – 1 бр. за подателя и 3 бр. за адресатите  – на хартиен носител.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА