Заповед № РНИ18-РД09-393/13.12.2018 г. на кмета на район "Нови Искър" за предоставяне на имотите - полски пътища и канали в землището на с. Чепинци

 

 

З А П О В Е Д  

 

№ РНИ18-РД09-393/13.12.2018 г.

 

Като взех предвид Решение № 810 от 22.11.2018 г., по Протокол № 65, т. 31  на Столичния общински съвет за даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на Столична община за стопанската 2018/2019 г., на основание разпоредбите на чл. 37в, ал. 16, изречение трето от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка със заповед № СОА18-РД09-1286/09.11.2018 г. на кмета на Столична община и писма от Столична община вх. №№ РНИ18-ВК08-1838/30.11.2018 г. и РНИ18-ВК08-1858/05.12.2018 г. – и двете, по описа на район „Нови Искър“,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се предоставят за ползване за една стопанска година (2018/2019), имотите - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, включени в заповедите на директора на ОД „Земеделие“ – София град, издадени по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Чепинци, ЕКАТТЕ 80409, район „Нови Искър“, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището за стопанската 2018/2019 г., която съгласно доклад на Областна дирекция „Земеделие“ – София град от 09.08.2018 г. е в размер на 40 лв./дка, както следва:

 

1. На „Витоша 92“ ЕООД със заявление вх. № АР-08-7887/03.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4655.24

0.139

0.139

Полски път

1

5,56

2

4658.33

2.019

1.563

Полски път

166

62,52

3

5373.39

0.390

0.390

Полски път

185

15,60

4

5377.39

0.400

0.394

Полски път

187

15,76

5

5377.40

0.399

0.391

Полски път

187

15,64

6

5377.41

0.400

0.390

Полски път

187

15,60

7

5377.42

4.776

4.253

Полски път

187

170,12

8

5617.27

1.803

0.352

Полски път

172

14,08

9

5622.24

0.118

0.118

Полски път

9

4,72

10

5624.16

0.229

0.225

Полски път

184

9,00

11

5624.38

0.230

0.225

Полски път

184

9,00

12

5627.20

0.279

0.279

Полски път

123

11,16

13

5627.41

3.218

2.325

Полски път

123

93,00

14

5808.7

0.300

0.298

Полски път

168

11,92

15

5808.21

0.301

0.296

Полски път

168

11,84

16

5808.33

0.453

0.444

Полски път

168

17,76

17

5815.57

0.578

0.578

Полски път

15

23,12

18

5815.573

0.796

0.221

Полски път

15

8,84

19

5816.86

1.919

1.912

Полски път

38

76,48

20

5816.87

1.361

1.361

Полски път

38

54,44

21

5817.51

1.574

1.547

Полски път

38

61,88

22

5818.60

1.418

1.334

Полски път

38

53,36

23

5820.47

1.061

1.061

Полски път

38

42,44

24

5826.77

1.714

1.713

Полски път

38

68,52

25

5826.78

1.727

1.719

Полски път

38

68,76

26

5828.39

5.174

3.585

Полски път

41

143,40

27

5828.159

0.731

0.611

Полски път

41

24,44

28

5842.41

2.710

1.605

Полски път

182

64,20

29

5850.50

2.014

2.014

Полски път

181

80,56

30

5850.75

1.086

1.023

Полски път

181

40,92

31

5850.76

4.654

3.235

Полски път

181

129,40

32

5851.36

1.256

1.192

Полски път

181

47,68

33

5851.37

2.484

1.453

Полски път

181

58,12

34

5859.30

1.661

0.160

Полски път

181

6,40

35

5859.40

2.651

2.190

Полски път

181

87,60

36

5860.26

1.587

1.587

Полски път

181

63,48

37

5860.42

2.415

2.177

Полски път

181

87,08

38

5868.90

1.370

1.270

Полски път

179

50,80

39

5869.67

3.097

0.347

Полски път

116

13,88

40

5869.67

3.097

0.249

Полски път

187

9,96

41

5869.71

4.666

0.425

Полски път

116

17,00

42

5879.15

0.248

0.248

Полски път

43

9,92

43

5879.27

0.237

0.222

Полски път

43

8,88

44

5879.30

2.654

2.513

Полски път

43

100,52

45

5892.36

2.558

2.273

Полски път

134

90,92

46

5904.20

3.101

0.212

Полски път

140

8,48

47

5908.46

2.491

1.260

Полски път

141

50,40

 

 

Общо:

53.379

Общо за ползвателя:

 

2 135,16

 

 

 

 

 

2. На "ВДК-Дапалис“ ЕООД със заявление вх. № АР-08-8850/22.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5848.13

0.324

0.324

Полски път

121

12,96

2

5849.111

3.466

0.362

Полски път

121

14,48

3

5850.76

4.655

0.619

Полски път

121

24,76

4

5910.12

0.594

0.594

Полски път

120

23,76

 

 

Общо:

1.899

Общо за ползвателя:

 

75,96      

 

3. На Никола Кирилов Стоимчев със заявление вх. № АР-08-8190/10.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4661.19

0.361

0.361

Полски път

66

14,44

2

4661.32

1.868

1.798

Полски път

66

71,92

3

4661.33

5.480

1.890

Полски път

66

75,60

4

4676.27

9.194

1.193

Полски път

65

47,72

5

5365.35

2.043

1.321

Полски път

62

52,84

6

5369.32

1.519

1.038

Полски път

71

41,52

7

5370.41

1.964

1.721

Полски път

70

68,84

8

5853.21

0.880

0.878

Полски път

68

35,12

9

5896.17

2.347

0.594

Полски път

64

23,76

 

 

Общо полски пътища:

10.794

Общо за ползвателя:

 

431,76

 

    Напоителни канали, които не функционират

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4661.31

0.904

0.558

Напоител. канал

66

22,32

2

5896.32

0.365

0.321

Напоител. канал

64

12,84

 

 

Общо

напоителни канали:

0.879

Общо за ползвателя:

 

35,16

 

 

Общо полски пътища и напоителни канали:

11.673

Общо за ползвателя:

 

466,92

 

4. На Христо Златанов Христов със заявление вх. № АР-08-8189/10.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5374.21

0.440

0.434

Полски път

94

17,36

2

5375.53

5.163

3.012

Полски път

94

120,48

3

5621.12

1.649

0.817

Полски път

93

32,68

4

5621.31

5.771

0.681

Полски път

93

27,24

5

5838.36

3.531

0.385

Полски път

97

15,40

6

5882.38

2.328

1.560

Полски път

96

62,40

7

5907.14

0.776

0.370

Полски път

92

14,80

8

5907.15

5.085

0.706

Полски път

92

28,24

9

5907.16

0.793

0.768

Полски път

92

30,72

 

 

Общо полски пътища:

8.733

Общо за ползвателя:

 

349,32

 

Напоителни канали, които не функционират

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5882.36

0.193

0.161

Напоител. канал

96

6,44

 

 

Общо

напоителни канали:

 

Общо за ползвателя:

 

6,44

 

 

Общо полски пътища и напоителни канали:

8.894

Общо за ползвателя:

 

355,76

 

5. На Радка Иванова Трайкова със заявление вх. № АР-08-8121/09.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5811.15

2.952

1.627

Полски път

113

65,08

 

 

Общо:

1.627

Общо за ползвателя:

 

65,08

 

6. На Христо Николов Ангелов със заявление вх. № АР-08-8188/10.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4681.31

1.842

0.372

Полски път

81

14,88

2

5363.31

3.026

2.878

Полски път

84

115,12

3

5371.23

0.265

0.130

Полски път

90

5,20

4

5371.40

4.009

2.076

Полски път

90

83,04

5

5809.14

0.339

0.339

Полски път

89

13,56

6

5809.28

0.341

0.340

Полски път

89

13,60

7

5809.47

3.731

2.598

Полски път

89

103,92

8

5809.48

0.456

0.155

Полски път

89

6,20

9

5903.29

2.584

0.197

Полски път

83

7,88

10

5903.29

2.584

0.971

Полски път

85

38,84

11

5905.36

2.519

2.158

Полски път

86

86,32

 

 

Общо:

12.214

Общо за ползвателя:

 

488,56

 

7. На Румен Кирилов Илиев със заявление вх. № АР-08-8183/10.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5372.35

0.253

0.244

Полски път

72

9,76

2

5625.18

0.400

0.389

Полски път

75

15,56

3

5625.30

0.400

0.118

Полски път

75

4,72

4

5625.49

3.355

1.778

Полски път

75

71,12

5

5821.37

1.272

0.398

Полски път

79

15,92

6

5852.35

0.786

0.750

Полски път

77

30,00

7

5861.54

1.711

1.076

Полски път

76

43,04

 

 

Общо:

4.753

Общо за ползвателя:

 

190,12

 

8. На Цветан Христов Зарков със заявление вх. № АР-08-8193/10.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4677.22

0.226

0.217

Полски път

105

8,68

2

4677.36

0.321

0.287

Полски път

105

11,48

 

 

Общо:

0.504

Общо за ползвателя:

 

20,16

 

9. На Венцислав Георгиев Зайков със заявление вх. № АР-08-8199/10.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4680.30

1.835

1.829

Полски път

6

73,16

2

5617.25

1.811

0.851

Полски път

2

34,04

3

5846.27

3.423

0.553

Полски път

8

22,12

4

5854.32

0.768

0.650

Полски път

7

26,00

5

5855.14

1.227

1.182

Полски път

8

47,28

6

5855.28

0.576

0.509

Полски път

8

20,36

7

5856.19

3.070

0.127

Полски път

8

5,08

8

5862.95

3.083

2.571

Полски път

4

102,84

9

5904.20

3.102

0.449

Полски път

3

17,96

 

 

Общо:

8.721

Фотоалбуми