Инвестиционно намерение за "Изграждане на приемно-предавателна станция на покрива на селскостопанска сграда в имот с идентификатор 48393.4990.1123 по КК и КР на с. Мировяне, район "Нови Искър"

 

Инвестиционното намерение може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА