Важно съобщение

 

Уважаеми съграждани,

 

Информираме Ви, че считано 21.03.2019 г. администрацията на район „Нови Искър“ се премести в сградата на „Медицински център XXXI“ (Поликлиниката).

За Ваше удобство фронт-офиса на районната администрация е разположен на партерният етаж.

Отдели „Образование, култура, спорт, социални дейности, програми и проекти“, „Правно-нормативно обслужване и ГРАО“, „Финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси“ са разположени на етаж 3, а на етаж 4 – „Управление на общинската собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност“,  „Устройство на територията, координация и контрол по строителтвото“ и „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“.

Създадена е организация, така че да не се прекъсва административният процес и обслужването на граждани.

Преместването е временно и се налага поради това, че имота, в който се намираше районната администрация е частен и собственика желае да си го възстанови.

Стартирали сме процедура за проектиране на реконструкция и преустройство, което ще бъде извършено от общинско предприятие „Софинвест“ на сградата, която се намира на площад „Свети дух“, кв. Кумарица.

От месец февруари 2019 г. има влязъл в сила договор за доброволна делба между ГПК „Искра“ и СО – район „Нови Искър“, на основание на който района придобива тази сграда за нуждите на администрацията.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА