"Изготвяне на ПУП-ПРЗ и промяна предназначението на земеделска земя на ПИ с идентификатор 80409.5826.31 по КККР на с. Чепинци, отреден за УПИ II-31 за жилищно строителство , кв. 106а, местност "Неговански път", с. Чепинци

 

Документът може да се види - тук.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА