|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Архив до 2019 г.

За избор на експерт „Комуникация и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За избор на експерт „Комуникация и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г., при следните условия:

1.Минимални и специфични изисквания за длъжността:

    - висше образование - степен „бакалавър”;

    - професионален опит - минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или Структурнити и Кохезионния фондове (СКФ)  и/ или Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и/или по други програми, опит в организирането и провеждането на информационни събития, комуникационни кампании, връзки с обществеността и работа с медиите.

 

2.Допълнителна квалификация:

    - компютърна грамотност – MS Office, Internet, други софтуерни продукти;

    - владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или 

   немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на

   друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.

 

3. Основни задачи:

-          извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ, възложени му пряко от управителя на центъра, от ръководителя на проекта, или от ЦИКО, след съгласуване с управителя на ОИЦ;

-          предоставя необходимата информация за Споразумението за партньорство(СП) и програмите финансирани от ЕСИФ и информира потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съ-финансирани от ЕСИФ;

-          разпространява информационни материали, събира, обобщава и предоставя информация за добри практики и други в съответствие с длъжностната характеристика;

-          извършва комуникационни и експертни дейности, поддържа активно сътрудничество с медиите и експертите връзки с обществеността на общините и областните администрации;

-          изготвя и разпространява покани и прессъобщения за предстоящи срещи, събития и други публични прояви на ОИЦ, ЦИКО и УО на територията на областта;

-          участва в координационни срещи, обучения, обучителни пътувания и други инициативи.

 

4. Провеждане на конкурса:

  1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
  2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
  3. Конкурсът ще се проведе на два етапа – писмен тест и интервю.

 

5.Необходими документи:

-   професионална автобиография на български език, в Europass формат;

-   документи, доказващи образователна степен – копие от диплома и приложенията към нея;

-   документи, доказващи квалификация и умения - копия от трудови/граждански договори, трудови/служебни/осигурителни книжки/сертификати/удостоверения/референции и др. документи, доказващи изпълненията на изискванията;

-   документи, доказващи минимален експертен опит – копия от трудова/служебна или осигурителна книжка, копия от договори /длъжностни характеристики за работа по проект(и) и др. документи, доказващи изпълнения на изискванията.

 

6. Срок на договора: до 31.12.2021 г.

7. Брутна заплата: до 2 424,00 лв.(две хиляди четиристотин двадесет и четири лева).

 

8. Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа.

 

Длъжностната характеристика е на разположение на заинтересованите лица в деловодството на Столична община: гр. София, ул. „Московска“ № 33;

 

9. Списъците и всички съобщения свързани с конкурса ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Столична община, гр. София, ул. „Московска“ № 33, на електронната страница: www.sofia.bg, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.

 

За информация: тел.02/ 9377208 – Дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА