Решение № 207 и Решение № 208 по Протокол № 75 от 18.04.2019год. на СОС за одобряване на проекти за подробен устройствен план (ПУП) ПУП-ПРЗ и ИПРЗ за гр.Нови Искър, кв.Славовци и ПУП-ИПР и ПП за гр.Нови Искър, кв.Гниляне

 

Решение  № 207 Решение № 208

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА