Обявление за публично оповестен конкурс с предмет: отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене и бюфет, находящи се в училищните сгради на 170 СУ „Васил Левски“- гр.Нови Искър, 176 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ...

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

Столична община – район „Нови Искър“ в изпълнение на Решение № 256 по Протокол № 81 от 14.05.2015г. на Столичен общински съвет, на основание чл.31 във връзка с чл.52 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл.46, ал.1,т.1, т.3 и т.11 от ЗМСМА и в изпълнение на заповеди № СОА19-РД09-731/733/734/21.05.2019г. на кмета на Столична община,

Обявява конкурс с предмет: отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене и бюфет, находящи се в училищните сгради на 170 СУ „Васил Левски“- гр.Нови Искър, 176 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с.Негован и 160 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с.Чепинци, район „Нови Искър“, както следва:

Позиция 1: Помещение за търговска дейност, ползвано за бюфет и столова, с площ от 176.00 кв.м., актувано с АОС № 2943/07.08.2012г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 51461, том CXXI, № 72, имотна партида № 243691, административен адрес: гр.Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 277, разположено на първи етаж в четириетажен корпус, представляващ сграда за образование на 170 СУ с идентификатор 00357.5345.208.2

Наемна цена - 125.00лв. месечно без ДДС

Позиция 2: : Помещение за търговска дейност, ползвано за бюфет, с площ от 15.00кв.м., актувано с АОС №2980/15.10.12г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията с вх.рег. № 53286 том CXXVI, № 62, имотна партида № 245004, с.Негован, ул. „Училищна“ № 6-а, разположено в двуетажна сграда за образование /училище/ на 176 ОУ „Кирил и Методий“, цялата с площ 458 кв.м., с идентификатор 51250.5713.96.1

Наемна цена - 14.00лв. месечно без ДДС

Позиция 3: Помещение за търговска дейност, ползвано за бюфет с площ от 10.00 кв.м., актувано с АОС № 3853/29.04.14г. на кмета на район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията с вх.рег. № 32464, том LXXVII, № 118, имотна партида № 323836, административен адрес: с.Чепинци, ул. „Стара планина“ № 24, разположено в двуетажна сграда за образование /училище/ на 160 ОУ „Кирил и Методий“, с идентификатор 80409.5995.473.

Наемна цена - 7.50лв. месечно без ДДС

Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене.

-Цена на конкурсната документация – 50 лв. /петдесет лева/ без включен ДДС.

-Срок за закупуване на конкурсната документация и подаване на офертни предложения– всеки работен ден от 28.06.2019г. до 29.07.2019г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. включително от Фронт – офиса на Столична община – район „Нови Искър“, намиращ се в гр.Нови Искър, ул.“Искърско дефиле“ №121/XXXI МЦ/.

-Конкурсът ще се проведе на 30.07.2019г. от 10:30 ч. в сградата на район „Нови Искър“, находяща се в гр.Нови Искър, ул.“Искърско дефиле“ №121/XXXI МЦ/.

-В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен с 15 /петнадесет/ календарни дни.

-Гаранция за участие в конкурса в размер на 50 лв./ петдесет лева/ с ДДС се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“, IBAN: BG63 SOMB 91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон Денкоглу №28 или на касата на района. Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник – в. „24 часа“ и на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община и СО - район „Нови Искър“.

За информация: отдел „УОСЖФРКТД“, Столична община – район „Нови Искър“, телефон 02/9917333

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА