Заповед РД-09-404/22.05.2012

На основание чл. 46, ал. 1, т.8 от ЗМСМА чл. 125, т.3, т.7 и ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на СОС във връзка с оптимизиране на работата на район "Нови Искър" и създаване на условия за организиране опазването на обществения ред, сътрудничество с органите на Национална полиция, поради настъпили кадрови промени в административните органи, чиито представители участват в състава на комисията за обществен ред и сигурност ОТМЕНЯМ ЗАПОВЕД РД-09-136/30.03.2011 г. на кмета на район "Нови Искър" и ...

Заповед РД-09-404/22.05.2012

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА