Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделски земи от ОПФ на район „Нови Искър“ – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр.Нови Искър, с.Чепинци, с.Мировяне, с.Негован и с.Световрачене

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

Столична община – район „Нови Искър“, на основание чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка с чл. 87, ал.1 от Наредбата за общинската собственост и чл.46, ал.1,т.1, т.3 и т.11 от ЗМСМА и в изпълнение на заповед № СОА19-РД09-107731.07.2019г. на кмета на Столична община,

Обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделски земи от ОПФ на район „Нови Искър“ – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр.Нови Искър, с.Чепинци, с.Мировяне, с.Негован и с.Световрачене“ за следните земеделски земи, както следва:

1.2 Земи с площи над 10 дка от ОПФ на район „Нови Искър“

 

Землище на гр.Нови Искър, кв.Кумарица

 

Позиция 1.

ПИ с идентификатор 00357.5095.2, по КККР на гр.Нови Искър, одобрени със Заповед № РД18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5095.10, 00357.5095.3, 00357.5104.42, 00357.5095.35, 00357.5018.30, 00357.5018.29, 00357.5018.28, 00357.5018.27, 00357.5018.26, 00357.5018.25, 00357.5095, с площ от 87,279 дка по акт за общинска собственост и 87,262 дка по Кадастрална карта, номер по КВС 007002, АОС № 4004/20.04.2015г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – изсоатавена орна земя;

Землище на кв. Гниляне

Позиция 2.

ПИ с идентификатор 00357.5318.84, по КККР на гр.Нови Искър, одобрени със Заповед № РД18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5326.189, 00357.5326.21, 00357.5326.29, 00357.5326.30, 00357.5318.106, с площ от 20,506 дка, номер по КВС 027084, АОС № 4214/05.09.2018г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Позиция 3.

ПИ с идентификатор 00357.5306.67, по КККР на гр.Нови Искър, одобрени със Заповед № РД18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5306.63, 00357.5306.70, 00357.5306.62, 00357.5306.61, 00357.5306.59, 00357.5306.60, 00357.5304.9, 00357.5307.65, 00357.5306.69, 00357.5306.66, 00357.5306.64, с площ от 24,835 дка, номер по КВС 021067, АОС № 4215/05.09.2018г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Позиция 4.

ПИ с идентификатор 00357.5318.89, по КККР на гр.Нови Искър, одобрени със Заповед № РД18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5318.76, 00357.5318.90, 00357.5318.82, 00357.5318.78, 00357.5318.81, 00357.5318.85, 00357.5318.87, 00357.5355.61, с площ от 11,147 дка, номер по КВС 027089, АОС № 4216/05.09.2018г. на кмета на СО - район „Нови Искър“ , начин на трайно ползване – нива

Позиция 5.

ПИ с идентификатор 00357.5340.45, по КККР на гр.Нови Искър, одобрени със Заповед № РД18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5340.36, 00357.5340.38, 00357.5340.40, 00357.5340.42, 00357.5340.43, 00357.5340.44, 00357.5342.46, 00357.5339.50, с площ от 14,227 дка, номер по КВС 042045, АОС № 4217/05.09.2018г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Позиция 6.

ПИ с идентификатор00357.5337.30, по КККР на гр.Нови Искър, одобрени със Заповед № РД18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5338.33, 00357.5339.138, 00357.5341.19, 00357.5337.32, с площ от 133,397 дка, номер по КВС 041030, АОС № 4159/13.10.2017г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – земеделска земя

Землище на с.Негован

Позиция 7.

ПИ с идентификатор 51250.5638.53, по КККР на с.Негован, одобрени със Заповед № РД18-16/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 51250.5638.52, 51250.5638.54, 51250.5638.99, с площ от 10,834 дка по акт за общинска собственост и 10,832 по кадастрална карта, номер по КВС 002053, АОС № 2988/23.10.2012г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Землище на с.Чепинци

Позиция 8.

ПИ с идентификатор 80409.5621.11, по КККР на с.Чепинци, одобрени със Заповед № РД18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.5621.24, 80409.5621.10, 80409.5621.12, с площ от 14,884 дка по акт за общинска собственост и 14,881 дка по кадастрална карта, номер по КВС 103011, АОС № 2998/09.11.2012г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Позиция 9.

ПИ с идентификатор 80409.5810.21, по КККР на с.Чепинци, одобрени със Заповед № РД18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.5810.39, 80409.5810.38, 80409.5810.20, 80409.5809.50, с площ от 11,649 дка по акт за общинска собственост и 11,647 дка по кадастрална карта, номер по КВС 113021, АОС № 3001/09.11.2012г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Позиция 10.

ПИ с идентификатор 80409.5844.1, по КККР на с.Чепинци, одобрени със Заповед № РД18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.5844.66, 80409.5844.2, 80409.5844.45, 80409.5844.39, 80409.5844.44, 80409.5910.13, с площ от 13,998 дка, номер по КВС 122001, АОС № 4224/05.09.2018г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Позиция 11.

ПИ с идентификатор 80409.5381.1, по КККР на с.Чепинци, одобрени със Заповед № РД18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.5381.11, 80409.5622.51, 80409.5622.52, 80409.5381.12, 80409.4674.28, с площ от 15,314 дка, номер по КВС 095001, АОС № 4225/05.09.2018г. на кмета на СО – район „Нови Искър“ , начин на трайно ползване – нива

Позиция 12.

ПИ с идентификатор 80409.5382.5, по КККР на с.Чепинци, одобрени със Заповед № РД18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.5382.26, 80409.5382.27, 80409.5382.6, 80409.5382.2, 80409.5382.3, 80409.5382.4, с площ от 26,866 дка, номер по КВС 096005, АОС № 4226/05.09.2018г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Позиция 13.

ПИ с идентификатор 80409.5383.15, по КККР на с.Чепинци, одобрени със Заповед № РД18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.5384.32, 80409.5383.32, 80409.5383.31, 80409.5383.12, 80409.5384.30, с площ от 11,095 дка, номер по КВС 097015, АОС № 4227/05.09.2018г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Позиция 14.

ПИ с идентификатор 80409.5869.18, по КККР на с.Чепинци, одобрени със Заповед № РД18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.5869.70, 80409.5869.19, 80409.5869.17, с площ от 19,320 дка, номер по КВС 119018, АОС № 4228/05.09.2018г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Позиция 15.

ПИ с идентификатор 80409.5871.4, по КККР на с.Чепинци, одобрени със Заповед № РД18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.5872.19, 68134.8475.13, 68134.8475.12, 68134.8476.6, 68134.8476.4, 68134.8477.5, 80409.5871.3, 80409.5870.58, с площ от 20,181 дка, номер по КВС 118004, АОС № 4230/05.09.2018г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Землище на с.Световрачене

Позиция 16.

ПИ с идентификатор 65601.5469.19, по КККР на с.Световрачене, одобрени със Заповед № РД18-8/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 65601.5469.16, 65601.5469.18, 65601.5469.20, 65601.5470.15, 65601.5468.14, 65601.5468.3, с площ от 59,082 дка по акт за общинска собственост и 59,071 по кадастрална карта, номер по КВС 043019, АОС № 2968/20.09.2012г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Начална конкурсна наемна цена за една стопанска година за горецитираните имоти - 41 лв./дка, съгласно на чл.87, ал.6, т.1 от Наредбата за общинската собственост и Заповед № РД46-161/21.03.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите.

 

1.3 Земи с площи под 10 дка от ОПФ на район „Нови Искър“

Землище на гр.Нови Искър, кв.Кумарица

Позиция 17.

ПИ с идентификатор 00357.5092.20 по КККР на гр.Нови Искър, одобрени със Заповед № РД18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5092.232, 00357.5092.21, 00357.5098.28, 00357.5092.19, 00357.5092.10, с площ от 3,542 дка по акт за общинска собственост и 3,541, съгласно кадастрална карта, номер по КВС 003020, АОС № 4003/20.04.2015г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 18.

ПИ с идентификатор 00357.5095.7, по КККР на гр.Нови Искър, одобрени със Заповед № РД18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5095.38, 00357.5096.39, 00357.5095.36, с площ от 3,538 дка по акт за общинска собственост и 3, 537 дка по Кадастрална карта, номер по КВС 007007, АОС № 4006/21.04.2015г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – изоставена орна земя;

Позиция 19.

ПИ с идентификатор 00357.5207.25, по КККР на гр.Нови Искър, одобрени със Заповед № РД18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК , при съседи 00357.5207.16, 00357.5207.24, 00357.5207.15, 00357.5207.224, с площ от 0,458 дка, номер по КВС 082025, АОС № 4014/21.04.2015г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 20.

ПИ с идентификатор 00357.5204.20, по КККР на гр.Нови Искър, одобрени със Заповед № РД18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5209.219, 00357.5204.211, 00357.5204.19, 00357.5209.217, с площ от 1,610 дка, номер по КВС 083020, АОС № 4011/21.04.2015г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 21.

ПИ с идентификатор 00357.5207.12, по КККР на гр.Нови Искър, одобрени със Заповед № РД18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5207.13, 00357.5207.24, 00357.5207.11, 00357.5207.224, с площ от 3,101 дка по акт за общинска собственост и 3,100 дка по кадастрална карта, номер по КВС 082012, АОС № 4013/21.04.2015г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 22.

ПИ с идентификатор 00357.5095.8, по КККР на гр.Нови Искър, одобрени със Заповед № РД18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5095.9, 00357.5103.53, 00357.5095.54, с площ от 0,803 дка, номер по КВС 007008, АОС № 4007/21.04.2015г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – земеделска земя;

Позиция 23.

ПИ с идентификатор 00357.5207.20, по КККР на гр.Нови Искър, одобрени със Заповед № РД18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5207.21, 00357.5217.225, 00357.5207.19, 00357.5207.214, с площ от 0,513 дка, номер по КВС 082020, АОС № 4012/21.04.2015г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 24.

ПИ с идентификатор 00357.5111.13, по КККР на гр.Нови Искър, одобрени със Заповед № РД18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5111.2, 00357.5111.7, 00357.5111.6, 00357.5111.19, 00357.5111.75, с площ от 2,613 дка, номер по КВС 217013, АОС № 4212/05.09.2018г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 25.

ПИ с идентификатор 00357.5205.20, по КККР на гр.Нови Искър, одобрени със Заповед № РД18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5205.21, 00357.5205.254, 00357.5205.19, 00357.5204.211, с площ от 1,479 дка, номер по КВС 183020, АОС № 4213/05.09.2018г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Позиция 26.

ПИ с идентификатор 00357.5197.28, по КККР на гр.Нови Искър, одобрени със Заповед № РД18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5197.14, 00357.5197.15, 00357.5197.19, 00357.5197.191, 00357.5197.20, 00357.5197.21, 00357.5197.22, с площ от 1,651 дка по акт за общинска собственост и 1,650 дка по кадастрална карта, номер по КВС 049028, АОС № 4009/21.04.2015г. на кмета на СО - район „Нови Искър“., начин на трайно ползване – нива;

Позиция 27.

ПИ с идентификатор 00357.5197.8, по КККР на гр.Нови Искър, одобрени със Заповед № РД18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5197.7, 00357.5197.190, 00357.5197.9, 00357.5197.25, 00357.5197.26, с площ от 3,151 дка по акт за общинска собственост и 3,150 дка по кадастрална карта, номер по КВС 049008, АОС № 4010/21.04.2015г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Позиция 28.

ПИ с идентификатор 00357.5095.6, по КККР на гр.Нови Искър, одобрени със Заповед № РД18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5095.34, 00357.5091.121, с площ от 2,004 дка по акт за общинска собственост и 2,003 дка по кадастрална карта, номер по КВС 007006, АОС № 4005/20.04.2015г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива;

Землище на гр.Нови Искър, кв.Гниляне

Позиция 29.

ПИ с идентификатор 00357.5306.60, по КККР на гр.Нови Искър, одобрени със Заповед № РД18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5306.59, 00357.5306.71, 00357.5307.65, 00357.5306.67, с площ от 0,603 дка, номер по КВС 021060, АОС № 4218/05.09.2018г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Землище на с. Негован

Позиция 30.

ПИ с идентификатор 51250.5638.38, по КККР на с.Негован, одобрени със Заповед № РД18-16/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 51250.5638.35, 51250.5638.37, 51250.5638.39, 51250.5638.99, с площ от 7,040 дка по акт за общинска собственост и 7,038 дка по кадастрална карта, номер по КВС 002038, АОС № 2987/23.10.2012г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Позиция 31.

ПИ с идентификатор 51250.5648.188, по КККР на с.Негован, одобрени със Заповед № РД18-16/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 51250.5648.192, 51250.5648.193, 51250.5648.189, 51250.5648.176, 51250.5648.170, 51250.5648.169, 51250.5648.168, с площ от 5,527 дка по кадастрална карта, номер по КВС 004188, АОС № 4219/05.09.2018г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Позиция 32.

ПИ с идентификатор 51250.5679.10, по КККР на с.Негован, одобрени със Заповед № РД18-16/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 51250.5679.99, 51250.5679.9, 51250.5678.98, 51250.5679.11, с площ от 5,541 дка, номер по КВС 052010, АОС № 4220/05.09.2018г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Позиция 33.

ПИ с идентификатор 51250.5704.11, по КККР на с.Негован, одобрени със Заповед № РД18-16/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 51250.5639.76, 51250.5639.71, 51250.5639.61, 51250.5639.62, 51250.5639.69, 51250.5639.119, с площ от 6,072 дка, номер по КВС 015011, АОС № 4221/05.09.2018г., начин на трайно ползване – нива

Позиция 34.

ПИ с идентификатор 51250.5639.70, по КККР на с.Негован, одобрени със Заповед № РД18-16/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 51250.5639.76, 51250.5639.71, 51250.5639.61, 51250.5639.62, 51250.5639.69, 51250.5639.119, с площ от 4, 398 дка, номер по КВС 005070, АОС № 4222/05.09.2018г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

 

Позиция 35.

ПИ с идентификатор 51250.5639.11, по КККР на с.Негован, одобрени със Заповед № РД18-16/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 51250.5639.57, 51250.5639.56, 51250.5639.118, 51250.5639.97, с площ от 6,517 дка, номер по КВС 005011, АОС № 4223/05.09.2018г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Землище на с. Чепинци

Позиция 36.

ПИ с идентификатор 80409.5808.44, по КККР на с.Чепинци, одобрени със Заповед № РД18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.5808.43, 80409.5808.55, 80409.5808.42, 80409.5628.43, с площ от 5,029 дка по акт за общинска собственост и 5,028 дка по кадастрална карта, номер по КВС 111044, АОС № 2997/09.11.2012г. на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Позиция 37.

ПИ с идентификатор 80409.5628.29, по КККР на с.Чепинци, одобрени със Заповед № РД18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.5628.28, 80409.5628.41, 80409.5628.27, 80409.5628.46, с площ от 4,105 дка по акт за общинска собстеност и 4, 104 дка по кадастрална карта, номер по КВС 110029, АОС № 2999/09.11.2012г., на кмета на СО - район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Позиция 38.

ПИ с идентификатор 80409.5809.32, по КККР на с.Чепинци, одобрени със Заповед № РД18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.5809.33, 80409.5809.47, 80409.5809.31, 80409.5808.57, с площ от 9,214 дка по акт за общинска собственост и 9,212 дка по кадастрална карта, номер по КВС 112032, АОС № 3000/09.11.2012г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Позиция 39.

ПИ с идентификатор 80409.4677.20, по КККР на с.Чепинци, одобрени със Заповед № РД18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.4678.32, 80409.4677.40, 80409.4676.28, 80409.4676.23, 80409.4677.19, 80409.4678.24, с площ от 4,279 дка, номер по КВС 065020, АОС № 4229/05.09.2018г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Позиция 40.

ПИ с идентификатор 80409.5861.46, по КККР на с.Чепинци, одобрени със Заповед № РД18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.5861.54, 80409.5861.73, 80409.5861.49, с площ от 4,290 дка, номер по КВС 202046, АОС № 3002/09.11.2012г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Землище на с.Мировяне

Позиция 41.

ПИ с идентификатор 48393.5000.12, по КККР на с.Мировяне, одобрени със Заповед № РД18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.5000.11, 48393.5000.8, 48393.5000.9, 48393.5000.18, 48393.4992.21, с площ от 1,894 дка, номер по КВС 148012, АОС № 4232/25.09.2018г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива

Начална конкурсна наемна цена за една стопанска година за горецитираните имоти - 41 лв./дка, съгласно на чл.87, ал.6, т.1 от Наредбата за общинската собственост и Заповед № РД46-161/21.03.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите.

Допълнителна информация за имотите, предмет на конкурса може да се получи на място в сградата на района, находяща се в гр.Нови Искър, ул.“Искърско дефиле“ №121.

-Цена на конкурсната документация – 40 лв. /четиридесет лева/ с включен ДДС.

-Срок за закупуване на конкурсната документация и подаване на офертни предложения– всеки работен ден от 09.08.2019г. до 10.09.2019г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. включително от Фронт – офиса на Столична община – район „Нови Искър“, намиращ се в гр.Нови Искър, ул.“Искърско дефиле“ №121/XXXI МЦ/.

-Конкурсът ще се проведе на 11.09.2019г. от 10:30 ч. в сградата на район „Нови Искър“, находяща се в гр.Нови Искър, ул.“Искърско дефиле“ №121/XXXI МЦ/.

-В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта за съответната позиция, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен с 15 /петнадесет/ календарни дни.

-Гаранция за участие в конкурса в размер на 50 лв./ петдесет лева/ се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“, IBAN: BG63 SOMB 91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон Денкоглу №28 или на касата на района.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район  „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник –          в. „24 часа“ и на таблото за съобщения  в административните сграда на Столична община, СО - район „Нови Искър“ и кметства с.Чепинци. с.Негован, с.Мировяне и с.Световрачене.

Допълнителна информация за имотите, предмет на конкурса може да се получи на място в сградата на района, находяща се в гр.Нови Искър, ул.“Искърско дефиле“ №121: отдел „УОСЖФРКТД “, телефон 02/9917333

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА