OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС - „Отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години на следния имот – публична общинска собственост, находящ се на територията ...

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРСС
толична община - район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед №СОА19-РД98-29/05.08.2019 г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.30, ал.1, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години на следния имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър”, представляващ помещение за стоматологичен кабинет с площ от 14,50 кв.м. и  2,2  кв.м. прилежащи идеални части от общите части, находящо се в едноетажна сграда (здравно заведение) с идентификатор 44224.5806.147.2, със застроена площ от 75.00 кв. м., построена върху поземлен имот с идентификатор 44224.5806.147 по КККР на с. Локорско, за което има съставен АПОС №3889/26.06.2014 г. за поправка на АПОС №3805/22.01.2014 г. Началната конкурсна цена, определена от лицензиран оценител е 82.00 лв. месечно /без ДДС/. Специфично конкурсно условие:  за стоматологичен кабинет.

- Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронт – офиса на Столична община-район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” №121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с включен ДДС, в срок – всеки работен ден от 16.08.2019 г. до 16.09.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

- Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. с вкл. ДДС и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон „Денкоглу”, №28 или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 17.09.2019 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Столична община - район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” №121 (XXXI- MЦ).

При подадена една оферта или при неподаване на оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник - в. „24 часа”, на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община - район „Нови Искър” и кметство Локорско.

За информация: СО - район „Нови Искър”, отдел „УОСЖФРКТД -  тел: 029917635. Лице за контакт: Юлия Демир, юрисконсулт.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА