ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗАСЕГНАТИ ОТ ТРАСЕТО НА ТЛАСКАТЕЛ ДО Р-Р „БАЛША“

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО

ЖИТЕЛИТЕ НА С. БАЛША

 

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗАСЕГНАТИ

ОТ ТРАСЕТО НА ТЛАСКАТЕЛ ДО Р-Р „БАЛША“

 

Във връзка с писмо с вх. №РНИ19-ТД26-465/12.08.2019г. в район „Нови Искър“ от „Софийска вода“ АД, Ви информираме, че дружеството ще извърши спешен ремонт на основание чл.151, ал1, т.2 от Закона за устройство на територията – реконструкция на водопровод стомана Ø125 и Ø150 от 1986г. – тласкател от помпена станция „Доброславци“, който преминава през землището на с. Балша, съгласно приложена схема на трасето.

Водопровода служи за захранване на резервоар „Балша” и респективно за водоснабдяването на с. Балша. Той е в много лошо експлоатационно състояние и се нуждае от спешен ремонт в участъка от съществуваща шахта с кранове в поземлен имот с идентификатор 02511.4609.25 до резервоар „Балша“, с дължина около 1250м.

След ремонта ще може да се гарантира нормалното водоснабдяване на с. Балша и ще се редуцират честите аварии, от които се наводняват имотите по трасето на водопровода.

Строително - ремонтите дейности ще започнат през месец септември 2019г.

 

РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ - СО

Схема с трасето на водопровода с участъка на ремонтните дейности може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА