Стартира приема на документи за включване в проекта за лични асистенти

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

От 01 септември 2019 г. район „Нови Искър“ започва приемане на документи за включване в механизма лична помощ. Предоставянето на услугата е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в Механизма за лична помощ.

 

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗЛП ползвател на лична помощ е човек с увреждане, довело до ограничения в способността му за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да компенсира функционалния дефицит и да осигури подкрепа за упражняването на основните му права и пълноценно участие в обществото.

До 31 декември 2020 г. право за включване в Mеханизма за лична помощ имат:

1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

За да бъдат включени в механизма лична помощ, всички желаещи лица трябва да имат изготвена индивидуална оценка на потребностите по реда на ЗХУ и издадено направление от Дирекция „Социално подпомагане“ – Връбница.

С така изготвеното направление кандидатите трябва да подадат до Кмета на район „Нови Искър“ Заявление-декларация по образец (приложение № 1) и копие от документ за самоличност (за справка);

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, в Заявлението се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на съответната община, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят дава съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на общината, която ще е доставчик на лична помощ.

 

АСИСТЕНТИ

Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

Кандидатът за асистент подава до Кмета на район „Нови Искър“ Заявление по образец,  към което прилага:

*           Копие на документ за самоличност (за справка);

*           Автобиография;

*           Копие от диплома за завършено образование;

*           Копие от експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (ако кандидатът притежава такова);

*           Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

*           Пенсионно разпореждане, ако кандидатът за асистент е придобил право на пенсия;

*           Копие на трудов договор, ако кандидатът за асистент работи;

*           Декларация, че не са ми налагани мерки за защита по Закона за домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ;

*           Други документи (по преценка на кандидата[1]).

*            

В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

Всички желаещи да се включат в механизма могат да подадат заявление (по образец) с приложени към него документи в деловодството на район „Нови Искър“  с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ 121 /XXXI-МЦ/ всеки работен ден от 8,30 ч. до 17,00 ч.

Образци на заявление-декларация по образец (приложение № 1) и заявление-декларация по образец (приложение № 4) може да получите в деловодството на район „Нови Искър“ или да изтеглите от ТУКи ТУК.


 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА