Решение на СОС за разрешаване изработването на ПУП - ПУР, ИПУР и ПП за продължението на бул.Рожен до Софийски околовръстен път

 

 

          

               

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121 / ХХХІ-МЦ /, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23; е-mail: info@novi-iskar.bg

 

Изх № РНИ19-ТК00-151  / 20.09.2019год.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

              Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, оповестява Решение № 426 по Протокол № 79 от 11.06.2019год. на Столичен Общински Съвет (СОС) за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП):

           1. План за улична регулация (ПУР) за продължението на бул.“Рожен“, в участъка от границата на подробния устройствен план (ПУП) на местност „ПЗ Илиянци запад“ до моста на река „Блато“.

           2. Изменение на плана за улична регулация на бул.“Рожен“ от осови точки 76 – 77 до осови точки 65 – 65а и прилежащите на булеварда урегулирани поземлени имота (УПИ) VІ-за озеленяване, УПИ VІІ-530, VІІІ-за озеленяване от кв. 1; УПИ ІІІ-771, УПИ І-за озеленяване от кв. 4; УПИ ІІ-за озеленяване от кв. 3 по ПУП на местност „НПЗ Илиенци-Запад“.

           3. Парцеларен план (ПП) за продължението на бул.“Рожен“, в участъка от моста на река „Блато“ до „Софийски околовръстен път“ (СОП), включително кръстовището на бул.“Рожен“ със „Софийски околовръстен път“.

           С Решението се одобрява и заданието за изработването на ПУП.

           Решението на СОС, касаеща изработването на парцеларен план / т. 3 от настоящето обявление /, засягащо територията на Район „Нови Искър“ не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията.

           Решение № 426 по Протокол № 79 от 11.06.2019год. на СОС и мотивираното предложение за изработване на ПУП се намират в Отдел „УТККС“ при Район „Нови Искър“, гр.Нови Искър, ул.”Искърско дефиле” № 121 /ХХХІ-МЦ/, Отдел „Устройство на територията, Кадастър и Контрол по строителството”, ет. 4, стая № 404.

 

 

РАЙОН  „ НОВИ ИСКЪР “

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА