Заповед № РНИ19-РА50-119 от 11.12.2019год. на Главен архитект на Район „Нови Искър“ за одобряване на проект за подробен устройствен план – *изменение на плана за регулация */ ИПР / за урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ-339 от кв. 238 по плана на гр.Нови И

 

          

               

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121 / ХХХІ-МЦ /, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23; е-mail: info@novi-iskar.bg

 

Изх.№ РНИ19-ГР00-54 / 10.01.2020год.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

           На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 18а от АПК, във връзка с чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол  по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, съобщава Заповед № РНИ19-РА50-119 от 11.12.2019год. на Главен архитект на Район „Нови Искър“ за одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация / ИПР / за урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ-339 от кв. 238 по плана на гр.Нови Искър, кв.Кумарица

/ поземлен имот с идентификатор 00357.5360.339 по КККР за землището на гр.Нови Искър /, с административен адрес: гр.Нови Искър, ул.“Искърско дефиле“ № 59.

              С проекта за изменение на плана за регулация – вътрешната регулационна линия /странична/ на УПИ ХІІ-339 към УПИ ХІ-341 от кв. 238 се поставя в съответствие с имотната граница между ПИ с ИД 00357.5360.339 и 00357.5360.341 по КККР за землището на гр.Нови Искър, кв.Кумарица, с което се образува нов УПИ ХІІ-1279, отреден за „жилищно строителство“ от кв. 238 по плана на гр.Нови Искър, кв.Кумарица.

              Урегулираният поземлен имот попада в устройствена категория „Жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина“, означена като Жм.

              Заповедта е издадена на основание чл. 135, ал. 1, ал. 3 и ал. 4; във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ; предоставените ми правомощия със Заповед № СОА17-РД09-622/19.06.2017год. и Заповед № СОА18-РД09-396/26.04.2018год., изменени и допълнени със Заповед № СОА18-РД09-69 от 10.01.2019год.  и Заповед № СОА19-РД09-697 от 16.05.2019год. на Кмета на СО и в съответствие с т. 11 от Протокол № 38 от  16.10.2019год. на РЕСУТ.

              Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й / от получаване на настоящето съобщение / пред Административния съд – София-град чрез СО - Район „Нови Искър”, гр.Нови Искър, ул.”Искърско дефиле” № 121 /ХХХІ-МЦ /.

              Заповедта и проектът за ПУП – ИПР се намират в Отдел „Устройство на територията, Кадастър и Контрол по строителството” при Районната администрация, ет. 4, стая № 404.

 

Заинтересовани страни:

 

ЕМИЛИЯ ДИМОВА - СОБСТВЕНИК на  ПИ с ИД 00357.5360.341

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН  „ НОВИ ИСКЪР “

 

Свали съобщенито тук

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА