Отдел „ УТККС“, при СО район „ Нови Искър“ съобщава, със Заповед №РНИ19-РД56-36/17.10.2019г. на Кмета на район „Нови Искър“ е одобрена експертна оценка за 600 кв.м. от 756 кв.м. от новообразуван имот №11884.5964.189 в местност „Язовина”

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

 

 

Отдел „ УТККС“, при СО район „ Нови Искър“ съобщава, със Заповед №РНИ19-РД56-36/17.10.2019г. на Кмета на район „Нови Искър“ е одобрена експертна оценка  за  600 кв.м. от 756 кв.м. от новообразуван имот №11884.5964.189 в местност „Язовина”, землище на с.Войнеговци, район „Нови Искър” целият с  площ от 756 кв.м 

 

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14/ четеринадесет / дневен срок

  от съобщаването й, чрез Кмета на район “ Нови Искър”- СО до СРС

 

Заповед №РНИ19-РД56-36/17.10.2019г.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА