ПОКАНА за кандидатстване по Пилотната фаза на проект за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата

 

 

ПОКАНА

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА

 

Столична община стартира от 20 януари 2020 г. първи етап от кампания за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети по Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз.

Целта на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух, чрез намаляване на фините прахови частици, отделяни от битово отопление на въглища и дърва.

В териториалния обхват на кампанията за район „Нови Искър“ попадат селата Чепинци, Негован, Световрачене и Кубратово.

По проекта общо за Столична община ще бъдат подменени старите отоплителните уреди на дърва и въглища на 4 925 домакинства с нови уреди на газ и пелети.

 

Контакти и адреси за подаване на документи за района:

Адрес за подаване на документи: Сградата на районната администрация - ул. „Искърско дефиле“ № 121 /XXXI МЦ/, телефони за контакт 02/991 74 16 и 02/991 64 36

Покана за кандидатстване по проект за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата

 

Документи за участие в процедурата за преход към алтернативни форми на отопление (http://www.lifeipcleanair.eu/bg-bg/софиядокументи.aspx)

Официален сайт на интегрирания проект по Програма LIFE (http://www.lifeipcleanair.eu/)Пилотната фаза за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата се изпълнява в рамките на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз (наричан за краткост по-долу „Проекта“). Главната цел на Проекта е да допринесе за намаляването на количеството на фините прахови частици – основен проблем на качеството на въздуха в България. Замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ) най-често е резултат от използването на твърдо гориво за битовото отопление през зимата, съчетано с емисиите на вредни вещества от автомобилния транспорт.

Проектът предвижда в Столична община да се подменят отоплителните уреди на 4925 домакинства, което ще се изпълни в две последователни фази:  

  • Пилотна фаза, по време на която ще се приложи за първи път разработеният подход за подмяна на отоплителните уреди в 140 домакинства.
  • Основна фаза, по време на която ще се подменят отоплителните уреди на 4785 домакинства.

Целта е през Пилотната фаза да се тества на практика разработеният инструментариум за реализация на Проекта и на база на натрупания опит при необходимост да се усъвършенства разработеният механизъм за Основната фаза.

Столична община публикува за обществени консултации разработения проект на процедурата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в Столична община с всички изисквания, документи за кандидатстване, критериите за допустимост и за класиране на кандидатите и всички други изисквания, включени в настоящата покана. Беше проведена и кръгла маса за обсъждане на проекта на процедурата. Финалният вариант на процедурата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата, в който са взети предвид предложения от обществените консултации, е публикуван на интернет страница с адрес:

http://www.lifeipcleanair.eu/bg-bg/софиядокументи.aspx

ВАЖНО!!! Поканата се отнася за ПИЛОТНАТА ФАЗА на проекта.

Кандидати, които са подали документи за участие по поканата, но не са класирани, могат да бъдат кандидати и по поканите по Основната фаза, с вече подадените документи по настоящата покана. При необходимост от модификация на документите и/или условията за кандидатстване в Основната фаза, тези кандидати ще бъдат своевременно информирани за настъпилите промени и евентуална необходимост от подаване на допълнителни документи и/или информация.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА