|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

COVID-19

СПАЗВАНЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В ТЪРГОВКИТЕ ОБЕКТИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ФУНЦИОНИРАТ, ПРИ ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ВАЖНО!!!

ОТНОСНО СПАЗВАНЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В ТЪРГОВКИТЕ ОБЕКТИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ФУНЦИОНИРАТ, ПРИ ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Район „Нови Искър“ препоръчва управителите на магазини, аптеки, фирми за доставка на храна, банкови клонове, каси за плащане на битови сметки, фирми за комунални услуги, спедиторски фирми, както и управители на всички други търговски обекти, на които със Заповед № РД01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването не е забранено да извършват търговска дейност да предприемат следните мерки:

Да обезпечат дезинфекция на помещенията МИНИМУМ 4 ПЪТИ ДНЕВНО, а при необходимост и по-често.

Да снабдят персонала си със защитни маски.

Да се осигури дезинфекция на банкомати и ПОС-терминали.

Да се извършва редовно проветряване на помещенията.

Обслужването да се осъществява при осигуряване на достатъчна дистанция между гражданите, за да не се допуска струпване на хора.

Препоръки при избор на дезинфектант:

- Дезинфектантът, който ще се избере, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването. Министерство на здравеопазването поддържа на страницата си в Интернет Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара. Регистърът се актуализира най- малко веднъж месечно.

- В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“.

- Необходимо е да се избере дезинфектант, ефективен по отношение на вируса. Не търсете изписването на името COVID-19 на етикета! Достатъчно е в областта на употреба на дезинфектанта, описана на етиката, да е вписано вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).

 

РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ РАЗЧИТА НА ВАШИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19.

ВСИЧКИ НИЕ СМЕ ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЕРИОЗНО ИЗПИТАНИЕ, КАТО ТРЯБВА ДА ПРОЯВИМ ДИСЦИПЛИНИРАНОСТ И ГОЛЯМА ОТГОВОРНОСТ, ЗА ДА ЗАЩИТИМ ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА СИ!

ВЯРВАМ, ЧЕ ЗАЕДНО ЩЕ СЕ СПРАВИМ!

СО – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА