З А П О В Е Д № РНИ20-РД09-154/20.03.2020 г.

 

З А П О В Е Д

 

№ РНИ20-РД09-154/20.03.2020 г.

(регистрационен индекс, дата)

 

На основание чл.46, ал.1, т.7, т.9, т.11, т.12, ал.2 и ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с Решение за обявяване на извънредно положение на територията на Република България, прието от 44-то Народно събрание на 13.03.2020 г. и обнародвано в извънреден брой 22 на Държавен вестник от същата дата, в изпълнение на указания дадени от Националния оперативен щаб, съзаден със Заповед № Р-37/26.02.2020г. на министър – председателя на Република България и писмо с наш вх.№ РНИ20-ВК08-688/20.03.2020г. /СОА20-ВК08-4085/19.03.2020г.- изх.номер на СО/ на кмета на Столична община и с цел ограничаване разпространението на COVID – 19

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Забранява се струпването на групи хора на едно място на цялата територия на район „Нови Искър“ /гр. Нови Искър и 12 кметства/.

2. Определям рискови места, със засилен контрол по отношение спазване на забраната по т.1:

- Паркове – във всички населени места;

- Площади – във всички населени места;

- Прилежащи терени към детски градини, учебни заведения, пенсионерски клубове, читалища и междублокови пространства – във всички населени места;

3. Временно да се преустанови достъпът до всички общински спортни обекти /зали,стадиони/, спортни съоръжения и детски площадки на територията на район „Нови Искър“ /гр. Нови Искър и 12 кметства/ – във всички населени места;

4. На спирки на масов градски транспорт и ж.п. гари, при изчакване на превозното средство, гражданите да спазват необходимото отстояние един от друг – във всички населени места;

5. При изчакване за обслужване в и пред обектите по т. I.1. от Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването /хранителни магазини, аптеки и др./, на които е разрешено да извършват търговка дейност, гражданите да спазват необходимото отстояние един от друг – във всички населени места.

 

При констатиране на нарушения на настоящата заповед, сигнали да се подават на дежурния телефон към 02 РУ-СДВР – 02/982-08-20 или денонощен спешен телефон 112.

 

Настоящата заповед е в сила от подписването й до отпадане на необходимостта от изпълнение.

Копие от настоящата заповед да бъде насочена към всички посочени длъжностни лица от районната администрация за сведение и изпълнение чрез АИСРНИ, към Столична община чрез СЕОС – за сведение.Копие от заповедта да се изпрати към 02 РУ-СДВР за оказване на съдействие.

Заповедта се издава в 1 (един) екемпляр на хартиен носител за издателя.

 

Настоящата заповед да се оповести на електронната страница на район „Нови Искър“, както и да се постави на информационните табла в сградите на район „Нови Искър“ и всички кметства.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Даниел Тодоринов - гл.специалист „ОМП, УК и ЗР“ – за територията на гр.Нови Искър, а за останалите населени места към район „Нови Искър“ – на кметовете на кметства, респ.главните специалисти при отсъствие на кмет.

 

Контрол по цялостното изпълнение на заповедта възлагам на Детелина Трайкова - секретар на район „Нови Искър“.

 

 

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА /п/

КМЕТ НА РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА