Обява за 2 бр. конкурси за бюфети в училищата 172 ОУ и 177 ОУ

Район „Нови Искър” на основание чл. 31, ал. 3 от НУРПТК във вр. с чл. 52, ал. 1 и следв. от НУРПТК, чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11, т. 12 от ЗМСМА, чл. 125, т. 4, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на СОС и в изпълнение на Заповед № РД-09-376/06.06.2012г. на кмета на СО, Решение № 503 на СОС по Протокол № 82 от 22.06.2006г., писмо вх. № 0821-156/25.04.2012г. на кмета на район „Нови Искър”, Заповед № РД-09-478/20.06.2012г. на кмета на район „Нови Искър”ще проведе публично оповестени конкурси по реда на НУРПТК с предмет: „Отдаване под наем на части от имоти- публична общинска собственост, за ученическо и столово хранене, намиращи се на територията на район „Нови Искър”:

1. Ученически бюфет в сградата на 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Световрачене, АОС № 1607/06.01.1997г.- помещение с площ 45 кв. м., с начална конкурсна цена, определена по реда на чл. 52, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси в размер на 20,00 лв. без ДДС.

2. Ученически бюфет в сградата на 172 ОУ „Христо Ботев”, гр. Нови Искър, АОС № 2212/03.05.2001г.- помещение с площ 35 кв. м., с начална конкурсна цена, определена по реда на чл. 52, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси в размер на 15,00 лв. без ДДС.

Кандидатите за участие в конкурсите закупуват конкурсни документации от Фронт- офис на район „Нови Искър”- гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, на стойност 60,00 лв. с включен ДДС за всеки имот.

      Срок за закупуване на конкурсни документации и подаване на офертни предложения– всеки работен ден от 21.06.2012г. до 20.07.2012г., от 08:30- 17:00 часа, фронт- офис на район „Нови Искър”.

      Депозит за участие в конкурса за всеки обект, бюфет- 100,00 /сто/ лева, вносими при подаване на офертни предложения от кандидатите за всеки обект по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на района.

Обявата за провеждане на конкурса е публикува на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg , на таблото за съобщения и призовавания на район „Нови Искър”, в 172 ОУ и в 177 ОУ, както и в кметство с. Световрачене.

При подадени 2 оферти за всеки един от обектите в крайния срок за подаване на офертни предложения, конкурс ще се проведе на 23.07.2012г. от 10:00 часа в Ритуална зала на район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

При подаване на 1 или при не подаване на оферта за всеки един от обектите в крайния срок за подаване на офертни предложения, конкурса ще се удължи с 15 дни.

За информация: отдел „Правно нормативно, административно обслужване и ГРАО”, район „Нови Искър”, тел: 991-76-35. 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА