Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 40436.5396.324, съставляващ УПИ XIV-324, кв. 2 по плана на с. Кубратово, район "Нови Искър", Столична община

 

Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 40436.5396.324, съставляващ УПИ XIV-324, кв. 2 по плана на с. Кубратово, район "Нови Искър", Столична община - тук.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА