СО - район „Нови Искър“ стартира провеждане на Лятна стажантска програма през 2020 г. за студенти с постоянен или настоящ адрес на територията на района.

 

Целта на стажа е да се предоставят възможности за придобиване на практически опит и да се ускори и улесни прехода между образование и заетост.

За участие в Лятната стажантска програма в СО – район „Нови Искър“ могат да кандидатстват студенти, които учат в български висши учебни заведения и имат постоянен или настоящ адрес на територията на района.

 

Провеждането на лятната стажантска програма през 2020 г. включва етап на кандидатстване, подбор и оценка, одобряване и провеждане на стаж в следните срокове:

1. Кандидатстване – от 18 юни 2020 г. /четвъртък/ до 30 юни 2020 г. /вторник/ включително.

2. Разглеждане на кандидатурите и обявяване на допуснати и недопуснати кандидати за етап „Провеждане на събеседване“ -  от 01 юли 2020 г. / сряда/ до 02 юли 2020 г. /четвъртък/ включително.

3. Провеждане на събеседване с одобрени кандидати на етап „Кандидатстване“ – 06 юли /понеделник/ 2020 г.

4. Обявяване на избраните кандидати за провеждане на стаж – 7 юли /вторник/ 2020 г.

Провеждането на стаж ще се състои в периода от 13 Юли до края на месец Септември 2020 г., според възможностите за заетост на студента-стажант.

 

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление по образец;

- Автобиография /европейски формат/;

- Мотивационно писмо;

- Препоръка /от роднина, приятел, преподавател или работодател/;

- Копие от студентска книжка;

Направленията, по които може да се кандидатства:

- Публична администрация;

- Инфраструктура;

- Общинска собственост;

- Образование, култура, социални дейности;

- Финансово-счетоводна дейност;

- Човешки ресурси;

- Административно обслужване.

Брой места, за които се кандидатства - 3 /три/ броя.

В случай, че одобрено лице не потвърди участието си в стажа, неговото място се заема от следващия в списъка на обявените одобрени лица.

 

Документи се подават: на място в районната администрация във фронт-офиса на район „Нови Искър“, по пощата на адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” №121 или на e-mail: info@novi-iskаr.bg

Стажът ще се провежда по специално разработена обучителна програма, като се акцентира основно върху практическа част, спрямо предпочитанията и знанията на студента. Стажът се води от ръководител по съответното направление и под ръководството и контрола на Секретаря на район „Нови Искър“.

Предимства на кандидатите са:

- да имат добри комуникативни умения;

- да обичат и умеят да търсят решение на проблеми;

- да се адаптират бързо към промените;

- да управляват ефективно времето си;

Стажът се провежда в рамките на 15 работни дни, като същия не е платен.

 

В края на програмата стажантите получават удостоверение-сертификат, издадено от СО – район „Нови Искър“, удостоверяващо завършена програма. По желание на студента може да бъде издадена и служебна бележка.

 

Срокът за кандидатстване и всички условия по стажантска програма, както и одобрените лица се обявят на информационното табло в районната администрация, във всички кметствата на територията на района, на интернет-сайта на район „Нови Искър“ – www.novi-iskar.bg , както и при възможност чрез други медийни канали при строго спазване на Закона за защита на личните данни.

 

Провеждането на стаж ще се извършва при спазване на всички противоепидемични мерки, като при промяна на мерките район „Нови Искър“ може да измени сроковете и начините за провеждане.

Заявление - тук.
Заповед за утвърждаване - тук.

Лятна стажантска програма - тук.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА