О Б Я В А

 

Общинска служба по земеделие СЕВЕРНА уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че на основание чл. 72, ал. 2 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ са изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване, за землищата на територията на общинската служба.

Промени в предварителните регистри и карти могат да се правят в срок до 17 август 2020 год.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА