Главна дирекция „Пожарна безопастност и защита на населението“ /ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи изпълнява Проект № BG16M1OP002-4.001-0001 „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ по Оперативна програма ..

 

Главна дирекция „Пожарна безопастност и защита на населението“ /ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи изпълнява Проект № BG16M1OP002-4.001-0001 „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

В изпълнение на проекта се организират и се провеждат обучения за действие при наводнение на представители на различни целеви групи.

Към настоящият момент се извършва организация на обучение:

 

- Програма 5: Теоритична и практическа подготовка на доброволци за реакция при наводнения и последващи кризи – тридневно обучение.

 

Обученията се провеждат в центъра на РД ПБЗН в гр. София. В центъра има оборудвани зали за провеждане на учебни занятия, както и специални учебни полигони за практическите занятия.

Осигурено е от изпълнителя на проекта спазването на всички противоепидемологични мерки. Консорциум „Дикон – БЧК“ осигурява транспорта, настаняването и изхранването на участниците в обученията, както и всички материали за провеждането им.

 

За да се включите като доброволец в планираните обучения, попълнете и изпратете на на email: info@novi-iskar.bg в срок до 24.09.2020 г.

1. Име и Фамилия

2. Населено място

3. Длъжност

4. Мобилен телефон

5. Еmail

6. Предпочитан период за провеждане на обучението.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА