РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС „ЕСЕН В РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият Регламент урежда начина на провеждане на онлайн конкурса „ЕСЕН В РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”  и е задължителен за всички участници в него.

2. Конкурсът „ЕСЕН В РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” се организира от район „Нови Искър“.

3. Регламентът е съобразен с Политиката на Facebook, приложима за всички създатели и администратори на страници, групи и събития във Facebook.

 

II. ЦЕЛ НА ОНЛАЙН КОНКУРСА

Целта на онлайн конкурса „ЕСЕН В РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” е да даде възможност на жители на района да покажат красивите си снимки на есенна тематика, заснети на територията на район „Нови Искър”.

 

III. СРОК ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН КОНКУРСА

1. Конкурсът стартира на 16 ноември 2020 г. (понеделник) и ще продължи до 00.00 часа на 29 ноември 2020 г. (неделя). В този период всички желаещи да се включат трябва да заснемат своята снимка и да я изпратят на email: info@novi-iskar.bg или на messengera към Facebook страницата на районната.

 

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Участие в онлайн конкурса може да вземе всеки жител на район „Нови Искър“.

2. Снимката задължително трябва да бъде от населено място на територията на район „Нови Искър“, който включва: гр. Нови Искър и селата - Балша, Войнеговци, Доброславци, Житен, Кубратово, Кътина, Локорско, Мировяне, Негован, Подгумер, Световрачене и Чепинци. 

3. С включването си в конкурса всеки участник дава изключителното право за ползване на снимката му, да бъде публикувана на Facebook страницата на районната администрация и/или интернет сайта на района – novi-iskar.bg. Това право се предоставя безвъзмездно от участника.

4. Всички предоставени снимки следва да бъдат съобразени с изискванията, посочени в настоящия Регламент. Организаторите не носят никаква отговорност за изгубени, закъснели, неправилно изпратени или неизпратени снимки.

5. Всеки участник, чиято снимка не отговаря на изискванията, посочени в настоящия Регламент, се дисквалифицира.

6. Един участник може да участва само веднъж, с публикуването на една снимка.

7. Снимките, участващи в настоящия конкурс ще бъдат използвани единствено и само за целите на този Конкурс и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

 

V. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА

1. Всички желаещи лица да се включат в онлайн конкурса трябва да направят снимка на територията на район „Нови Искър“ на есенна тематика (есенен пейзаж или с есенен мотив).  

2. Направената снимка се изпраща на email: info@novi-iskar.bg или на messengera към Facebook страницата на районната в указания срок. Със снимката, участникът подава своето име и фамилия, местоположението на снимка и телефон за контакт.

3. С цел запазване на качеството на снимките, няма да бъдат одобрени и публикувани снимки, получени по друг начин, освен на посочения имейл.

4. Изпратената снимка подлежи на одобрение до 48 часа от администратора, че отговаря на условията за допустимост, след което ще бъде публикувана в специално направена галерия за конкурса на Facebook страницата на район „Нови Искър“.

5. Няма да бъдат одобрявани и допуснати до участие, снимки на колажи.

6. Един участник има право да участва само и единствено с една своя снимка, за която гарантира, че е автор.

7. Гласуването за определяне на победителите в конкурса ще се извърши единствено чрез събиране на харесвания (лайкове), като ще се отчитат само реални лайкове на снимката в галерията.

8. Допустимо е споделяне на снимка на участник, но лайковете, получени на страници, различни от тази на Конкурса няма да бъдат отчетени.

9. Броят на лайковете се пресмята към определената за крайна дата на Конкурса - 00.00 ч. на 29 ноември 2020 г. Лайкове, постъпили след тази дата и час, няма да бъдат зачитани.

10. Използването на скриптове за изкуствено повишаване на лайкове, купуване на лайкове или манипулирането на броя им по какъвто и да било начин, води до дисквалифициране на участник и репортване, съобразно стандартите на Facebook.

11. Организаторът има право да изключва участници по своя преценка.

 

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПРАТЕНИТЕ СНИМКИ

1. Снимките следва да са цветни, във формат JPEG. Няма условия по отношение на тяхната големина. Участниците следва да са наясно, че снимки с по-лошо качество няма да са толкова атрактивни, колкото тези с добро качество.

2. Изпратената снимка не трябва да рекламира продукт или услуга по какъвто и да е било начин, да съдържа обидни послания от всякакво естество, да отправя политически послания.

 

VII. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

  1. Окончателните резултати ще бъдат обявени на 30 ноември 2020 г. на Facebook страницата на район „Нови Искър“, Столична община, както и в сайта на район „Нови Искър“ – novi-iskar.bg.

2. Представител на район „Нови Искър“ ще се свърже с тримата победители в срок до 01 декември 2020 г.

 

VIII. НАГРАДЕН ФОНД

Първите три снимки, събрали най-много харесвания до 00.00 ч. на 29 ноември 2020 г. (неделя) ще получат материални награди във вид на сезонни хранителни продукти, осигурени от „ФРЕШ МАРКЕТ“.

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Участниците се съгласяват и приемат условията в настоящия Регламент.

2. Организаторът има право да дисквалифицира снимка в случаите когато е налице манипулация на броя на лайковете – използване на способи за увеличаване на броя на харесванията чрез различни скриптове, ботове, купуване на лайкове, харесвания от празни профили и др.

3. Други случаи по преценка на Организатора, описани и обосновани към съответния участник.

4. В случаите на установени злоупотреби, Организаторът може да докладва участника, съгласно установените правила на Facebook.

5. Организаторът не дължи заплащане на възнаграждение или на обезщетение на участниците във връзка с използването на споделените от видеоклипове за създаването и разпространението на общия видеоклип.

6. Район „Нови Искър“ запазва правото си по всяко време да промени в настоящия Регламент. Всички промени влизат в сила от датата на тяхното публикуване.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА