Район "Нови Искър" търси да назначи главен специалист- отдел "ОСДКСПП"

 

Главен специалист- отдел "ОСДКСПП"


Основна цел на длъжността:

 

1. Участва в разработването, изпълнението и отчитането на проекти, финансирани по

национални, европейски и международни програми;

2. Изготвя анализи, оценки, становища и решения по въпроси, свързани с цялостната

дейност на отдела и при провеждане на дейностите в областта на реализирането на

проекти и програми съфинансирани от България и ЕС;

3. Спомага за изпълнението на поставените конкретни задачи от началника на отдела.

4. Изготвя междинни и окончателни технически и финансови отчети по проекти,

финансирани от национални, европейски и международни програми;

 

Необходими изисквания към кандидата:

 

- Образование - Средно или по - високо;

- Област на висшето образование - социални стопански и правни науки; Управление на

проекти.

- Професионално направление - Управление на проекти, Администрация и управление,

Икономика;

- Специалност - Управление на проекти, Публична администрация, Бизнес администрация,

Социални дейности;

- Минимален професионален опит - 2 години;

- Отлична компютърна грамотност /MS Office, Internet/ и добра работа с офис техника

- Отлично познаване на платформата ИСУН2020;

- Добра езикова култура и възможност за формулиране на текстове и икономически

обосновки;;

- Английски език на добро ниво. Необходими документи: CV Документите се приемат чрез формата на jobs.bg,

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА