Краен срок за подаване на заявления за предоставяне на социалната услуга „топъл обяд“ по програма „Топъл обяд в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ е до 31.12.2020 г. /включително/

 

Уважаеми съграждани,

Напомняме Ви, че срока за предоставяне на социалната услуга „топъл обяд“ по програма „Топъл обяд в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ е до 31.12.2020 г. /включително/.

Във връзка с това Ви уведомяваме, че район „Нови Искър“ подготвя и ще кандидатства с проект Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.

Основната цел на проекта е намаляване броя на живеещите в бедност, чрез приготвяне и доставката на храна - топъл обяд до дома на най-уязвимите граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената пандемията от COVID-19 са в затруднение или невъзможност да осигурят сами прехраната си. Тава са лица от следните допустими целеви групи:

· Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

· Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;

· Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

За район „Нови Искър“ се предвижда да бъдат обхванати 150 нуждаещи се лица, които всеки работен ден от месеца ще получават топъл обяд до домовете си, при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания и предписания на националните компетентни органи.

Проекта ще стартира през м. януари 2021 г., след като бъде избран изпълнител на услугата, чрез провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП и е със срок до 27 април 2021 г.

Всички лица, желаещи да бъдат включени в проекта, следва да попълнят Заявление-декларация по образец (Приложение № 2) и Декларация (Приложение № 20) и да се входират в деловодството на Район „Нови Искър“ на ул. Искърско дефиле 121, сградата на ХХХI Медицински център.

Документи за кандидатстване може да изтеглите тук и тук и ще се приемат през целия период на изпълнение на проекта

За повече информация на тел.: 02/ 991 64 36

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА