ВТОРА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“

 

От 18 януари 2021 година се възобновява приема на формуляри за кандидатстване за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“.

Кандидатстването по програмата ще бъде отворено до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, като при наличие на повече кандидати, ще бъдат приложени обявените критерии за приоритизиране и класиране на кандидатите.

По настоящата покана за подмяна на отоплителните устройства на дърва и въглища с екологично алтернативни отоплителни устройства допустими за кандидатстване са физически лица, собственици или съсобственици на имоти с жилищно предназначение, в които имоти за отопление се използват уреди /печки, котли, камини/ с дърва и/или въглища на територията на район „Нови Искър“- Столична община, с изключение на тези от селата Чепинци, Негован, Световрачене и Кубратово, които са включени в обхвата на проект за подмяна на отоплителните уреди по Програма LIFE.

Внесени са минимални изменения в съдържанието на формуляра, касаещи техническите параметри на отоплителните устройства, а именно: климатик 32000 BTU се заменя с по-ефективен и по-съвременен вариант-климатик 30000 BTU, а Двуконтурен кондезационен котел на природен газ с мощност 20 кW се заменя с Двуконтурен кондезационен котел на природен газ с мощност ≥ на 24 кW, като са предвидени и повече варианти за избор по отношение размерите на радиаторите.

Всички необходими документи, формуляри, договори и указания са публикувани на следния адрес: www.sofia.bg/en/opos.

За допълнителна информация: 02 904 1362 – Теодора Полимерова-Директор на Дирекция „КЕВ“, Столична община.

Проверка на формулярите за кандидатстване и придружаващите ги документи се извършва в стая 407, ет. 4 в сградата на районната администрация. Приемащите служители на районната администрация извършват пълна проверка на място на пълнотата на попълнения формуляр и документите към него /съгласно указанията на адрес: www.sofia.bg/en/opos/, както и за наличие на документ за собственост и документ, удостоверяващ, че местните данъци и такси по партида на имота, в който ще се подменят отоплителните устройства, дължими към момента на кандидатстване са заплатени.

Проверените формуляри се подават в деловодството на район „Нови Искър“.

За допълнителна информация: 02 9917416 и 0884 359 335 – инж. Зорница Станчева - ст. експерт „ИИБЕ“, район „Нови Искър“.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА