Инсталация за рециклиране на стъкло (трошки) и стъклена вата чрез смилане" в обособена част от 4400кв. м. от производствено хале с идентификатор 00357.5350.1182.18

 

Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение за "Инсталация за рециклиране на стъкло (трошки) и стъклена вата чрез смилане" в обособена част от 4400кв. м. от производствено хале с идентификатор 00357.5350.1182.18, на територията на УПИ I, ПИ с идентификатор 00357.5350.1182, гр. Нови Искър, район "Нови Искър, Столична община - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА