|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За свободни работни места

Обявява се конкурс за заемане на длъжността „Главен юрисконсулт“ в СО – район „Нови Искър“

 

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител; чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка с чл. 46, ал.1, т. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1, т. 5 от Правилник за организация и дейността на Столичен общински съвет и Заповед № РНИ21-РД09-107/08.03.2021 г. на Кмета на СО – район „Нови Искър“

 

ОБЯВЯВА:

 

Конкурс за заемане на длъжността „Главен юрисконсулт“ в СО – район „Нови Искър“, по служебно правоотношение, при следните условия:

 

I. Кратко описание на длъжността: Длъжността „Главен юрисконсулт“ е свързана с осигуряване на правно обслужване, включително процесуално представителство на район „Нови Искър“, изготвяне на правни становища, заповеди и други административни актове, доклади и проекто – решения до СОС, анализи, доклади, наказателни постановления, писма и др., свързани с дейността на районната администрация. Подготвя и участва в процедури по Закона за обществените поръчки, както и участва в подготовка и провеждане на търгове и конкурси. Изготвя становища до съда по жалби срещу индивидуални административни актове и наказателни постановления, издадени от кмета на СО - Район “Нови Искър”. Инициира заповедни и изпълнителни производства срещу длъжници на СО – район „Нови Искър” и следи тяхното движение като осъществява процесуално представителство. Участва в изработването и/или съгласуването на актовете, издадени от кмета на СО - Район “Нови Искър” или упълномощени от него лица. Разработва проекти на вътрешни административни и нормативни актове, свързани с дейността на СО - Район “Нови Искър”.

 

II. Минимална заплата, определена за длъжността: 650,00 лв. – при назначаване основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Среден размер на основната заплата: 1450 лв.

 

III. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимални изисквания (общи нормативни изисквания):

 • образование – висше, квалификационна степен – магистър;
 • област на висше образование – Социални, стопански и правни науки;
 • специалност – Право;
 • професионален опит – минимум 3 години професионален опит и/или придобит минимален ранг IV младши.
 • правоотношение – служебно.

2. Други специфични за длъжността и за административното звено изисквания:

- Придобита юридическа правоспособност.

3. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за експертни длъжности в администрацията:

 • Аналитична компетентност – познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя; умения за събиране и отчитане на разнообразна по обем, тип и произход информация, използвайки необходимите компютърни умения и информационни технологии.
 • Ориентация към резултати – умения за създаване на организация на работата си и за определяне на реалистични срокове за постигане на целите и умения за планиране и изпълнение на текущата си работа по начин, осигуряващ възможно най- добър краен резултат.
 • Работа в екип – умения да ползва и цени опита на другите, умения за добра работа в екип и умения за откриване на подходящите хора за информация и сътрудничество.
 • Комуникативна компетентност – умения за ясна и целенасочена комуникация по служебни въпроси с адекватна степен на детайлизация, умения за предаване на добре структурирана писмена информация и умения за подкрепяне на становищата си със с ясни и убедителни аргументи.
 • Фокус към клиента (външен/вътрешен) – познания за правилата на организацията и административната среда и умения да се зачитат правата и да се уважават интересите на гражданите.
 • Професионална компетентност – познава и правилно прилага законодателството в областта, в която работи - Закон за обществените поръчки, Закон за администрацията, Семеен кодекс, Закон за административните нарушения и наказания, Административнопроцесуален кодекс, Гражданскопроцесуален кодекс, Закон за устройството на територията и подзаконовите му нормативни актове, Закон на кадастър и имотния регистър, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Закон за общинската собственост, Закон за държавната собственост, Закон за собствеността, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за държавния служител, Кодекс на труда, наредби и правилници, свързани с горепосочените закони, Наредби и правилници на Столичен общински съвет; познава структурата и функциите на администрацията.
 • Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

IV. Допускане до участие в конкурс – само кандидатите, подали в срок изискващите се документи и отговарящи на предварително обявените минимални и специфични изисквания.

V. Начин на провеждане на конкурс – Конкурсът да се проведе по реда на чл. 33, т. 1 и т. 4 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители. Същият да съдържа три етапа. До всеки следващ етап се допускат само кандидати, успешно издържали предходния етап.

 • Първи етап - решаване на тест.
  •   Втори етап – практически изпит чрез решаване на казус
  • Трети етап - интервю.

VI. Необходими документи, които се представят от кандидатите за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от „НПКПМДСл“.
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от „НПКПМДСл“;
 • Копия от документи за придобито образование и образователно–квалификационна степен „магистър” /ако е издадена в чужбина е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН/;
 • Копие от документ, удостоверяващ юридическа правоспособност;
 • Документи, удостоверяващи наличие на професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, обр. УП-3, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина /легализиран по съответния ред /- оригинал и едно копие;
 • Други–документи, удостоверяващи компютърна грамотност, удостоверения, дипломи и др. във връзка с придобита допълнителна квалификация, владеене на чужди езици и др. /при наличие/.

 

VII. Представяне на документи за участие: Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично от кандидатите или чрез пълномощник в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на районната администрация на адрес: СО - Район “Нови Искър” – гр. Нови Искър , ул.“Искърско дефиле“ №121, XXXI Медицински център от 08:30 часа до 17:00 часа. При подаване на документите на всички кандидати да се предостави копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност. Документите за участие в конкурса може да се подават и на електронна поща: info@novi-iskar.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис, а длъжностната характеристика ще се изпраща на кандидатите на посочения от тях e-mail.

Телефон за информация: 02/9917635, 02/9917230.

 

VIII. Обявлението да се публикува в Административен регистър, в специализиран сайт за работа www.jobs.bg, на страницата на Столична община –www.sofia.bg и на интернет страницата на район „Нови Искър“ www.novi-iskar.bg.

 

IX. Общодостъпно място на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса – на интернет страницата на район „Нови Искър“- www.novi-iskar.bg, както и на информационното табло на 1 /първи/ етаж на районната администрация на адрес: СО - Район “Нови Искър” – гр. Нови Искър , ул.“Искърско дефиле“ №121, XXXI Медицински център.

 

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА ........../П................

КМЕТ НА СО – РАЙОН “НОВИ ИСКЪР“


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА - ТУК.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 17, АЛ. 2 - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА