|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За свободни работни места

Информация за дата, час и място на провеждане на конкурс за Главен архитект на СО - Район "Нови Искър"

 

В срока по чл. 21, ал. 8 от НПКПМДСл конкурсната комисия за избор на „Главен архитект“, назначена със Заповед № РНИ21-РД91-22/09.03.2021г. на кмета на район „Нови Искър” – СО взе решение за информиране на допуснатия кандидат за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, както следва:

 

Допуснатия до защита на концепция кандидат - арх. Филип Николаев Чипев да се яви на 24.03.2021г. от 09:00 ч. в сградата на район „Нови Искър” – СО, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 121, ет. 4, Заседателна зала, за защита на писмената концепция на тема “Концепция за пространствено и устройствено развитие и мерки за планиране за гарантиране на бъдещото развитие на територията на СО – район „Нови Искър“.

 

До всеки следващ етап се допуска само кандидат, успешно издържал предходния етап.

 

Кандидатът, успешно издържал предходния етап (концепция) се уведомява чрез писмено съобщение или чрез електронна поща, ако същият е посочил такава, за датата, мястото и часа на провеждането на практическия изпит (казус) - 24.03.2021г. от 10:30 ч. в сградата на район „Нови Искър” – СО, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 121, ет. 4, Заседателна зала, за провеждане на практически изпит (казус).

 

Кандидатът, успешно издържал предходния етап (практически изпит) се уведомява чрез писмено съобщение или чрез електронна поща, ако същият е посочил такава, за датата, мястото и часа на провеждането на интервю -  24.03.2021г. от 13:00 ч. в сградата на район „Нови Искър” – СО, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 121, ет. 4, Заседателна зала.

 

Комисията не по-късно от 23.03.2021г. да обяви на интернет страницата на район „Нови Искър“ - СО системата за определяне на резултатите от провеждане на конкурса.

 

Председател на конкурсната комисия, назначена със Заповед № РНИ21-РД91-22/09.03.2021г. на кмета на район „Нови Искър” – СО:

инж. Людмил Игнатов –зам. кмет…………/п/…………….

 

дата: 16.03.2021г.

гр. Нови Искър

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА