ПУП-План за регулация и застрояване (ПРЗ) и изменение на план за улична регулация (ИПУР) на ПИ с идентификатор 00357.5048.29 от Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Нови Искър

 

ПУП-План за регулация и застрояване (ПРЗ) и изменение на план за улична регулация (ИПУР) на ПИ с идентификатор 00357.5048.29 от Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Нови Искър - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА