|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За свободни работни места

Методика за оценяване на кандидатите за длъжност Главен архитект"

 

Система (методика) за определяне на резултати от провеждане на конкурс за „Главен архитект” на район „Нови Искър”- СО

 

Процедурата за провеждане на конкурс за „Главен архитект“ на район „Нови Искър“ – СО се осъществява на 3 етапа:

 

  1. Концепция за стратегическо управление
  2. Практическа задача (казус)
  3. Интервю

 

До всеки следващ етап се допуска само кандидат, успешно издържал предходния етап. Комисията взе решение резултата на кандидата от първия етап да бъде умножен с коефициент 5, от вторият етап- с коефициент 5 и от третият етап- с коефициент 3.

 

Конкурсът се провежда по обявения начин и когато допуснатият кандидат е само един.

Защитата на концепцията, практическият изпит и интервюто ще се проведат в един и същи ден, за който кандидата ще бъде уведомен и чрез писмено съобщение или електронна поща (ако е посочил такава).

 

1. Първият етап от конкурсната процедура е Концепция за стратегическо управление на тема –“Концепция за пространствено и устройствено развитие и мерки за планиране за гарантиране на бъдещото развитие на територията на СО – район „Нови Искър“.

 

Изискването за обем на концепцията е от 5 до 30 стр.

Концепцията като един от документите, приложени към заявлението за участие се разглежда и оценява от всички членове на комисия за провеждане на конкурс за длъжността, назначена със Заповед № РНИ21-РД91-22/09.03.2021г. на Кмета на район „Нови Искър” – СО.

Концепцията трябва да съдържа минимум:

- Диагноза и Анализ на съществуващото положение – изводи и проблематика;

- Визия с отчитане на приоритети, мерки за постигане на резултати съгласно изведените от прогнозата резултати и идентифициране на перспективи за постигането им в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план;

- Аналитичност и иновативност в контекста на прогнозата;

- Необходими и адекватни мерки за постигане на целите;

- Нормативна рамка и законови изисквания за постигане на целите;

 

Оценяването е по 5- степенна скала, както следва:

5 - напълно отговаря на изискванията за длъжността;

4 - в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;

3 - в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;

2 - в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;

1 - не отговаря на изискванията за длъжността.

 

Оценката на кандидата е средноаритметична от оценките на проверяващите членове на комисията, като кандидата, чиято концепция е преценена като отговаряща на изискванията и е оценена с оценка не по-ниска от "4", се допуска до защита на концепцията.

Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. Въпросите не се формулират предварително, а по време на защитата на концепцията под формата на диалог с цел по- детайлно и задълбочено запознаване с кандидата и неговата стратегическа компетентност и ориентация към резултати изразяващи се в умения за стимулиране на потребностите от разработване и реализиране на ясна нова стратегия на развитие или промяна в съществуващата като определя ясни критерии и срокове за постигане на целите и задачите.

Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията по 5-степенна скала, като оценката на кандидата е средноаритметична от оценките на членовете.

Общият резултат на кандидата от първия етап (концепция) е сбор от оценките на комисията по допускане до защита на концепцията и от оценката на комисията по защита на концепцията.

До участие в практическа задача се допуска кандидат, чийто резултат като сбор от оценките на комисията по допускане до защита на концепцията и по защита на концепцията е най-малко "8". Той се уведомява чрез писмено съобщение или чрез електронна поща, ако същият е посочил такава, за датата, мястото и часа на провеждането й.

 

2. Вторият етап от конкурсната процедура е практически изпит, чрез който се преценяват уменията за справяне с конкретни задачи, които са свързани с изпълнението на длъжността. В деня преди провеждането му комисията разработва 3 варианта на практическа задача.

Конкурсната комисия поставя предварително подготвен в предходния ден писмен казус (практическа задача) на кандидата. Целта е да се оценят уменията за решаване на проблемите в ежедневната работа, чрез добро познаване и прилагане на закони и подзаконови нормативни актове, с помощта на творческо мислене и/или на основата на предишен опит и наличните в момента информация и ресурси.

Изпълнението (Решението) на поставеният казус се оценява най-малко от двама от членовете на комисията по 5-степенна скала. Оценката на кандидата е средноаритметична от оценките на проверяващите.

До участие в интервюто се допуска кандидат, чийто резултат от практическия изпит е най-малко "4" като средноаритметичен сбор от оценките на всеки член на комисията. Кандидатът се уведомява чрез писмено съобщение или чрез електронна поща, ако същият е посочил такава, за датата, мястото и часа на провеждането му.

Общият резултат на успешно издържалия кандидат е сбор от резултатите от първия и втория начин за провеждане на изпита – концепция и практическа задача, умножени по съответните коефициенти- 5 и 5.

 

3. Третият етап от конкурсната процедура е интервю.

Преди провеждане на интервюто комисията се запознава с длъжностната характеристика, както и с попълнения формуляр съгласно приложение № 1 от НПКПМДСл. Комисията определя минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто – 4 като средноаритметичен сбор от оценките на всеки член на комисията.

По време на интервюто членовете на конкурсната комисия задават въпроси, които не се формулират предварително, под формата на диалог с кандидата с цел по- детайлно и задълбочено запознаване с кандидата. Чрез въпросите се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността, като:

- Лидерска компетентност – умения за мотивиране и поощряване на подчинените служители да излагат идеи и за насърчаване на реализацията им;

- Управленска компетентност – умения за определяне на приоритетите, разпределяне и ефективно координиране на ресурсите за постигане на целите, умения за контрол на изпълнението на задачи;

- Компетентност за преговори и убеждаване – убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различни страни;

- Работа в екип – Управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

 

Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 6- за ръководните длъжности.

Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, които са получени при провеждането на конкурса по избраните начини (концепция за стратегическо управление и практическа задача) и от интервюто, умножени с определените коефициенти – за 1 етап- коефициент 5, за втория етап- коефициент 5 и за третия етап- коефициент 3.

Окончателните резултати на кандидата се оформят във формуляр съгласно приложение № 8 от НПКПМДСл.

Въз основа на проведения конкурс комисията класира кандидата и посочва неговия окончателен резултат, който е получен при провеждането на конкурса, за което съставя протокол. Протоколът и всички документи на класираните кандидати се представят на органа по назначаването в 1-дневен срок от провеждането на конкурса (от провеждането на последния етап- интервюто).

 

Методиката е изготвена от конкурсна комисия, назначена със Заповед № РНИ21-РД91-22/09.03.2021г. на кмета на район „Нови Искър” - СО

 

Председател: инж. Людмил Игнатов –  зам.-кмет…………/п/…………….

 

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА