Промяна в параметрите на ИП за изграждане на обект: Междусистемна газова връзка България-Сърбия на българска територия

 

 Обява - ТУК.

 

 

 

 

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА

СРЕДА И ВОДИТЕ

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

 

От „Булгартрансгаз” ЕАД, представлявано от Владимир Малинов - изпълнителен директор;  1336 София, ж.к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров” № 66, ПК 3, ЕИК 175203478

(име, адрес и телефон за контакт)

 

Гр.София 1336, ж.к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров” № 66, ПК 3, ЕИК 175203478

(седалище)

 

Пълен пощенски адрес: Гр. София 1336, ж.к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров” № 66, ПК 3

 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 02/939 63 00; факс: 02/ 925 00 63

 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Владимир Малинов - изпълнителен директор

 

Петя Богатинова, ръководител сектор „Екология и стандартизация“– тел. 02/ 939 62 62; e-mail: Petia.Bogatinova@bulgartransgaz.bg

 

Ния Колева – експерт – координиране на инвестиционни процеси в отдел "Управление на ключови проекти за разширение и междусистемна свързаност" – тел. 02/ 939 66 77; e-mail: Niya.Koleva@bulgartransgaz.bg

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

Уведомяваме Ви, че „Булгартрансгаз“ЕАД има следното инвестиционно предложение:

Промяна в параметрите на ИП за изграждане на обект: Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия”

 

 1. 1.      Данни за възложителя

Пълен пощенски адрес - гр. София 1336, ж.к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров” № 66, ПК 3. Изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД е Владимир Асенов Малинов.

 

 

2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет (в т.ч. на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС), обща използвана площ; посочва се дали е: за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или за изменение на производствената дейност, за необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); за предвидени изкопни работи, за предполагаема дълбочина на изкопите, за ползване на взрив;

 

Реализацията на Междусистемната газова връзка България – Сърбия на българска територия (IBS) е част от управленската програма на правителството на Р България в сектор „Енергетика“, приоритет на българската енергийна политика, насочен към гарантиране на енергийната сигурност на страната, диверсификацията на източниците и маршрутите на доставка, задълбочаване процеса на либерализация на енергийния пазар и защитата правата на потребителите.

 

С Решение № 111 от 15 февруари 2013 г. на Министерския съвет обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия” е обявен за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

 

IBS е ключов проект за реализиране на концепцията за изграждане на газоразпределителен център на територията на България и е част от Енергийната стратегия на Република България. Междусистемната газова връзка България – Сърбия е част от необходимата инфраструктура за изграждането на Газов хъб „Балкан“ и е включена в приоритетен за реализация коридор от междусистемни връзки и инфраструктура в Централна източна и Югоизточна Европа. Проектът и ползва статут на Проект от общ интерес (Project of common interest, PCI).

 

IBS е сред приоритетните проекти и в Групата на високо равнище в рамките на инициативата за енергийна свързаност на Централна и Югоизточна Европа (CESEC), като проектът е част от Десетгодишния план за развитие на мрежите на националния газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД за периода 2020 – 2029 г.

 

Проектът на територията на Сърбия и България се ползва със статут на проект от общ интерес за Енергийната общност (PECI) проект и през 2020 г.

 

Проектът за междусистемна газова връзка България – Сърбия (IBS) на територията на Р България се реализира от „Булгартрансгаз“ ЕАД на основание подписаната през месец май 2018 г. съвместна декларация между Р България и Р Сърбия относно изграждането на газовия интерконектор, чрез която декларация и със съгласието на Европейската комисия „Булгартрансгаз“ ЕАД е определен за организатор на проекта и бъдещ оператор на интерконектора. Крайният срок за въвеждане в експлоатация на обекта е май 2022 г.

 

Министерство на енергетиката (МЕ) приключи административните процедури, целящи прехвърляне на активите на проекта от МЕ на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в резултат на което бе сключен Договор № 48/01.10.2020 г. за прехвърлянето на активите. Считано от датата на приемане на ПУП-ПП – 02.10.2020 г. (съгласно приемо-предавателен протокол) „Булгартрансгаз“ ЕАД се ползва с пълни права като Възложител на обекта.

 

Проектът за междусистемна връзка предвижда изграждането на подземен газопровод с приблизителна дължина 62 км, с диаметър Ø711 mm (28”) и проектно налягане DP=5.4 МРа, от Нови Искър до българо-сръбската граница, газопроводно отклонение за АГРС “Сливница” с дължина около 0.2 км и газопроводно отклонение за АГРС “Драгоман” с дължина около 0.1 км. Успоредно на газопреносната тръба в нейния сервитут от лявата страна посока границата с Р Сърбия се разполага оптичен кабел.

 

Минималната дълбочина на полагане на газопровод с диаметър Ø711 mm (28”) при подземно полагане на тръбата е 0.80 m, мерено от горната образуваща на тръбата. Началото му е в района на съществуващата площадка за Очистно съоръжение "Нови Искър", където се предвижда нова площадка за Пусково-приемна станция "Нови Искър" и Кранов възел 1 и завършва на границата с Р Сърбия в точка, съгласувана и с двете заинтересовани страни.

 

Трасето на Газопровода преминава през две области и пет общини. Началото му е в област София, община Столична, преминава в Софийска област и общините Костинброд, Божурище, Сливница и Драгоман. Съобразено е с необходимите отстояния до съществуващи обекти (населени места и селищни образувания, инфраструктурни обекти, паметници на културата и др.), формулирани в действащите нормативни актове.

 

Проектирани са следните технологични площадки за обслужване на Газопровода:

 

 • Пусково-приемна станция „Нови Искър” и Кранов възел №1, пътен достъп - Площадката на Пускова-приемна станция „Нови Искър” и Кранов възел №1 ще се разположи в началото на Междусистемната газова връзка България-Сърбия в землището на гр. Нови Искър, ЕКАТТЕ 00357, Община Столична, Област София, в района на съществуваща площадка за Очистно съоръжение „Нови Искър”, върху земеделска територия. Площадката попада в границата на поземлен имот 5185.31. С пътния подход се засягат поземлени имоти 5180.1, 5180.2, 5180.7, 5180.21, 5180.22 и 5180.29;
 • Кранов възел № 2 - Площадката на Кранов възел № 2 ще се разположи  в землището на с. Петърч, ЕКАТТЕ 56215, Община Костинброд, Област Софийска, на около км 23 върху земеделска територия - в границите на поземлен имот 40.92;
 • АГРС – Сливница - Площадката на Автоматичната газорегулираща станция „Сливница” ще се разположи в края на газопроводното отклонение за АГРС „Сливница” в землището на гр. Сливница, ЕКАТТЕ 67372, Община Сливница, Софийска Област, върху земеделска територия в границите на поземлен имот 57.30;
 • Кранов възел „Сливница” - Площадката на КВ „Сливница” ще се разположи около  км 32 в началото на газопроводно отклонение за АГРС – Сливница в землището на гр. Сливница, ЕКАТТЕ 67372, Община Сливница, Област Софийска, върху земеделска територия – в границите на поземлени имоти 56.4 и 56.5;
 • АГРС – Драгоман - Автоматична газорегулираща станция „Драгоман” ще се разположи в края на газопроводно отклонение за АГРС „Драгоман в землището на гр. Драгоман, ЕКАТТЕ 23409, Община Драгоман, Софийска Област, върху земеделска територия – в границите на поземлени имоти 116.1 и 116.19;
 • Кранов възел №3 и Кранов възел „Драгоман“ - Кранов възел №3 и Кранов възел „Драгоман“ ще се разположат югозападно от площадката за АГРС „Драгоман” в землището на гр. Драгоман, ЕКАТТЕ 23409, Община Драгоман, Софийска Област, върху земеделска територия – в границите на поземлен имот 115.2;
 • Пусково-приемни станции и ГИС „Калотина” - Пусково-приемни станции и ГИС „Калотина” ще се разположат в района на с. Калотина, на около 1.5 km от границата с Р Сърбия в землището на с. Калотина, ЕКАТТЕ 35479, Община Драгоман, Софийска Област, като засягат следните поземлени имоти: 7.25, 7.26, 7.29, 7.58 и 7.60;
 • Кранов възел № 4 - Площадката на Кранов възел №4 ще се разположи около км 62 в землището на с. Калотина, ЕКАТТЕ 35479, Община Драгоман, Област Софийска, върху земеделска територия в границите на поземлен имот 12.48.

 

С одобрения ПУП-ПП са определени размерите на сервитутните зони на трасетата и технологичните съоръжения съгласно Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти  (Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1, т. 3 - Минимални размери на сервитутните зони за енергийни обекти за съхранение, пренос, разпределение или преобразуване на природен газ)  и Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (Минимални разстояния между успоредно строящи се и действащи преносни газопроводи в един технически коридор - Таблица 4 от Наредбата).

 

Зона за превантивна устройствена защита (по смисъла на чл. 10 от ЗУТ) – размер на територията с ширина по 200 m от двете страни на преносния газопровод и неговите съоръжения. В зоната за превантивна устройствена защита се запазва фактическото ползване на имотите при ограничаване застрояването с жилищни сгради и други обекти за сметка на увеличаване класа на газопровода, респективно дебелината на газопроводната тръба, съгласно чл. 13 и чл. 14 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Наредба по чл. 200, ал. 1 от Закона за енергетиката).

 

Обектът е с влязъл в сила ПУП-ПП, одобрен от министъра на регионалното развитие със Заповед № РД-02-15-156/13.11.2015 г., за който има издадени Решение № 48–ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда от 18.09.2012 г. със срок на валидност 5 години от датата на издаването му и Решение № ЕО–8/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка от 30.07.2015 г.

 

След влизане в сила на Заповедта за одобряване на ПУП-ПП за обекта през 2015 г. са идентифицирани следните обстоятелства, налагащи изменението на ПУП-ПП, Парцеларен план и план-схема за външен водопровод до площадката на ГИС „Калотина“:

а) Стартирани и процедирани са ПУП-ПП и инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти, които пресичат трасето на газопровода, а именно:

-           „Модернизация на железопътен участък Драгоман - граница с Република Сърбия“;

-           „Модернизация на железопътна линия София - Драгоман, участък: Разделителен пост Петърч - Драгоман“ от проект: „Модернизация на железопътна линия София-Драгоман, част от Трансевропейската железопътна мрежа“;

-           „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околовръстен път“;

-           „Модернизация на път I-8 Калотина - п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+449.08;

-           Проект за продължение на бул. Рожен до автомобилен път №8 /Е-80/ - околовръстен път.

            б) По възлагане на предходния възложител на обекта (Министерство на енергетиката на Р България) Националният археологически институт с музей на БАН (НАИМ на БАН) е провел теренни издирвания на археологически обекти по трасето на газопровода и технологичните площадки през 2013 г. и по променените участъци през 2015 г., след което е установено, че одобреният проект не осигурява възможност за запазване на разкрити археологически ценности в сервитута на газопровода (съгласно предписание в резултат на проведена комисия по чл. 158а от Закона за културното наследство, отразено в протокол № 10-00-405/16.11.2015 г., утвърдени със Заповед на заместник-министъра на културата № РД09-779/19.11.2019 г.). 

            в) Получено Разрешение от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. София (с техни писма изх. № 1340/18.11.2015 г. и № ТО-1540/04.12.2015 г.) за изграждане на външен водопровод, за обслужване на битови и социални помещения към административна сграда на площадката на ГИС “Калотина” след одобряване на ПУП-ПП окончателен проект.

 

            На основание чл. 134, ал. 1, т. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 3 от ЗУТ е необходимо изработване на изменение на подробния устройствен план - парцеларен план, както и разработване на парцеларен план и план-схема за външен водопровод до площадката на ГИС “Калотина” с цел съобразяване с напредъка на реализация на инфраструктурни проекти, пресичащи проектното трасе на газопровода, и запазване на разкрити археологически недвижими културни ценности.

 

След съвместяване на събраната изходна информация за трасета на ВиК мрежи, инфраструктурни проекти и археологически обекти промените на ИП се определят, както следва:

-           Изменение на трасето на газопровода и оптичния кабел от км 3+769.73 до км 3+892.67 = км 3+892.67 (нов)

Изменението се налага заради пресичане на ВЛ 200 kV Струма-Житен (ЕСО), чийто най-близък до трасето стълб трябва да е на минимално отстояние от газопровода 15 m. Изменението се състои в промяна на трасето на газопровода и оптичния кабел към него в рамките на одобрения сервитут като оста на газопровода е разположена несиметрично спрямо границата на сервитута, съответно на 10 m и 20 m. Проектирана е и нова зона за превантивна устройствена защита спрямо измененото трасе. Засягат се имоти в землищата на с. Мировяне и гр. София (р-н Надежда, кв. Требич) в община Столична, област София.

-           Изменение на трасето на газопровода и оптичния кабел от км 13+795.77 до км 14+078.59 = км 14+121.11 (нов)

Изменението се налага заради заобикаляне на археологически обект № 4 (АКБ № 10001813) с цел запазване на разкритите археологически ценности. След съгласуване с отговорния археолог на обект № 4 новопроектираното трасе на газопровода заобикаля археологически обект от юг като след оглед на място е определено оптималното пресичане на асфалтов общински път SFO2404 между Голяновци и Драговищица (KE 346.119 – за селскостопански път по КККР на с. Драговищица). Проектирани са нов оптичен кабел, успоредно на трасето, нов симетричен сервитут (2x15m спрямо оста) и нова зона за превантивна устройствена защита. Изменението засяга имоти в землището на с. Драговищица в община Костинброд, а новата зона за превантивна устройствена защита засяга и имоти в землището на с. Голяновци в община Костинброд, Софийска област.

-           Изменение на трасето на газопровода и оптичния кабел от км 26+063.78 до км 26+540.63 = км 26+582.05 (нов)

Изменението се налага заради заобикаляне на площадка за отдих по проект за модернизация на път I-8 от Републиканската пътна мрежа в землището на с. Храбърско в община Божурище, Софийска област. Съгласно изискванията на нормативната уредба газопроводите трябва да имат необходимото отстояние от подобни съоръжения. Трасето на газопровода е изместено на около 50 m на изток, за да се спази минималното отстояние от 100 m за газопровод клас 3. Проектирани са нов оптичен кабел, успоредно на трасето, нов симетричен сервитут (2x15m спрямо оста) и нова зона за превантивна устройствена защита.

 

-           Изменение на трасето на газопровода и оптичния кабел от км 43+443.37 до км 44+259.38 = км 44+514.53 (нов)

Изменението се налага заради заобикаляне началото на тунел по проект за нова жп линия от Драгоман до Калотина. Има съгласуван проект за пресичане с изместване на трасето на газопровода от страна на Възложителя, но от Технически съвет на същия се изисква по-дълъг прав участък при пресичането с проектната жп линия. При проектирането на изменението е запазена точката на пресичане от съгласувания проект за пресичане, но са прецизирани ъглите на чупките на газопровода като ъгълът на пресичането му с бъдещата жп линия е 86°, а дължината на правия участък е 200.00 m. Проектирани са нов оптичен кабел, успоредно на трасето, нов симетричен сервитут (2x15m спрямо оста) и нова зона за превантивна устройствена защита. Засягат се имоти в землището на гр. Драгоман, община Драгоман, Софийска област, а новата зона за превантивна устройствена защита засяга и имоти в землището на с. Алдомировци, община Сливница, Софийска област.

-           Изменение на трасето на газопровода и оптичния кабел от км 46+803.76 до км 47+431.07 = км 47+443.23 (нов)

Изменението се налага заради заобикаляне на въздушни ел. проводи ВЛ 20 kV, които са в сервитута на одобреното трасе на газопровода. Проектирано е успоредно изместване на трасето на юг, включително нов оптичен кабел, успоредно на трасето, нов симетричен сервитут (2x15m спрямо оста) и нова зона за превантивна устройствена защита. Засягат се имоти в землището на гр. Драгоман, община Драгоман, Софийска област.

-           Изменение на трасето на газопровода и оптичния кабел от км 59+577.72 до км 59+934.31= км 59+931.92 (нов)

Изменението се налага заради пресичане на въздушна линия, чийто най-близък стълб е на по-малко от нормативно допустимото отстояние от газопровода. Проектирано е успоредно изместване на трасето на изток в рамките на приетия сервитут като оста на газопровода е разположена несиметрично спрямо границата на сервитута, съответно на 10 m и 20 m. Проектирани са нов оптичен кабел и нова зона за превантивна устройствена защита. Засегнати са имоти в землището на с. Калотина, община Драгоман, Софийска област.

-           Изменение на трасето на газопровода и оптичния кабел от км 60+963.25 до км 61+000.27 = км 61+000.99 (нов)

Изменението се налага заради пресичане на проект за нова жп линия от Драгоман до Калотина, за която има съгласувана документация за пресичането с НКЖИ. Предложено е добавяне на връх В110b с цел удължаване на правия участък между върхове В111 и В112 и влизане в допустимите норми за отстояние от бъдещи жп съоръжения. Приетият сервитут се запазва като е проектиран нов оптичен кабел и нова зона за превантивна устройствена защита. Засягат се имоти в землището на с. Калотина, община Драгоман, Софийска област.

 

Разрешение от „В и К” ЕООД гр. София за изграждане на външен водопровод, за обслужване на битови и социални помещения към административна сграда на площадката на ГИС “Калотина”, е получено след одобряване на ПУП- ПП окончателен проект. Това налага за трасето на външния водопровод до площадката на ГИС “Калотина” да се разработи Парцеларен план за участъка от трасето попадащ извън урбанизирана територия и план-схема за участъка попадащ в урбанизирана територия. Получени са изходни данни за проектиране на сградно водопроводно отклонение и условия за присъединяване към водопроводната мрежа на „ВиК“ ЕООД – София с писмо изх. № ТО-01-571/18.09.2020г. Начална точка на новопроектираното отклонение е съществуващия хранителен (захранващ) водопровод ф2”, като трасето се движи само в урбанизирана територия и в границите на местен път. Приблизителната дължина на водопроводното отклонение е около 300м.

 

Засегната площ от измененията на газопровода и новопроектирания водопровод за площадката на ГИС “Калотина”  е както следва:

 

Баланс на територията засегната от нов сервитут

 

 

 

   

No

Предназначение

Брой имоти

Засегната площ (дка)

%

1

3 Земеделска територия

113

87,666

95,12%

2

2 Територия за транспорт

4

1,703

1,85%

3

5 Води и водни обекти

1

0,090

0,10%

4

4 Горска територия

5

2,703

2,93%

   

123

92,162

100%

 

 

 

Баланс на територията засегната от външен водопровод до площадката на газоизмервателна станция (ГИС) “Калотина”

 

No

Предназначение

Брой имоти

Засегната площ (дка)

%

1

2 Територия за транспорт

1

0,612

100,00%

   

1

0,612

100%

 

Издирвания на археологически обекти в участъците, подлежащи на изменение, и актуализация на документацията от провеждани спасителни археологически проучвания:

„Булгартрансгаз“ ЕАД възложи на Националния археологически институт с музей на БАН да извърши набор от дейности за актуализация на данните и документацията от провеждани спасителни археологически проучвания по трасето на газопровода и технологичните площадки, както и да извърши нови теренни издирвания в участъците, подлежащи на изменение, в т.ч.:

-        Архивно проучване на източниците на археологическа информация за наличие на археологически обекти в изследваните райони;

-        Издирване на археологически обекти в участъци от трасето на междусистемна газова връзка България – Сърбия на територията на България и на територии в близост до участъците от трасето, подлежащи на промяна;

-        Изготвяне на Доклад за проведени теренни археологически издирвания, в който се описват издирените археологически обекти и приложимите мерки за опазване на културното наследство, съдържащ и информация за археологически обекти на териториите в близост до участъците от трасето, подлежащи на промяна.

В резултат на изпълнение на тези дейности, съгласно представен Доклад за проведени теренни издирвания на археологически обекти по трасето на Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия (Научен отчет, 2020) и предвид българското законодателство в областта на опазване на недвижимото археологическо културно наследство, са определени следните мерки за опазване на регистрираните археологически обекти:

Мерки, предхождащи строителството на газопровода (всички метрични данни са дадени според новото проектно трасе на газопровода; хронологическото и културно определяне е съобразено с протоколите, одобрени от Министъра на културата):

 • Обект № 1 - Селище от ранната бронзова епоха. Допроучване на неразкритите през 2015 г структури в участъка от км. 6+135 до км. 6+255; Пълно археологическо проучване в участъка от км. 6+405 до км. 6+645;
 • Обект № 4 - Римска вила. Предварително проучване на 5 м полоса в участъка от км. 13+849 до км. 14+023;
 • Обект № 7 - Некропол от ранннобронзова епоха и селище от ранножелязната епохи. Пълно археологическо проучване в участъка от км. 22+195 до км. 22+315;
 • Обект № 8 - Селище от Средновековието с материали от ранния халколит и бронзовата епоха. Пълно археологическо проучване в участъка от км. 23+145 до км. 23+390;
 • Обект № 10Б2 - Селище от Късната Античност. Пълно археологическо проучване в участъка от км 38+500 и км 38+600;
 • Обект № 11А – Некропол от късната бронзова и ранната желязна епохи. Пълно археологическо проучване в участъка от км. 48+775 до км. 48+795; Предварително проучване в участъка от км. 48+645 до км. 48+710;
 • Обект № 11Б – Селище от  ІІІ - IV в. Допроучване на неразкритите през 2015 г структури в участъка от км. 48+845 до км. 48+895; Пълно археологическо проучване в участъка от км. 48+895 до км. 49+220.

Мерки, съпътстващи строителството на газопровода:

 • За обект №1 – археологически надзор по време на отнемане на хумусния пласт в участъка от км. 6+255 до км. 6+405 (метрични данни по новото проектно трасе);
 • За обекти с №№ 3 и 6 – археологически надзор по време на отнемане на хумусния пласт в участъците от газопровода, в близост до които те са регистрирани;
 • За обект №13 – археологически надзор по време на отнемане на хумусния пласт в посочените в Приложението землища;
 • Съгласно чл. 161, ал.2 от Закона за културното наследство – наблюдение от археолози по време на строителството на газопровода.

„Булгартрансгаз“ ЕАД ще възложи проучването на археологическите обекти през археологически сезон 2021 г.

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение в случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС - одобрени устройствени планове съгласно чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС, в които са определени зони/територии за безопасни разстояния до предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал; необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон;

 

Обектът е с влязъл в сила подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП)- Фаза окончателен проект, одобрен от министъра на регионалното развитие със Заповед № РД-02-15-156/13.11.2015 г., за който има издадени Решение № 48–ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда от 18.09.2012 г. със срок на валидност 5 години от датата на издаването му и Решение № ЕО–8/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка от 30.07.2015 г.

 

След влизане в сила на Заповедта за одобряване на ПУП-ПП за обекта през 2015 г. са идентифицирани обстоятелства, налагащи изменението и допълнението на ПУП-ПП – стартирани и процедирани са ПУП-ПП и инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти, които пресичат трасето на газопровода (ж.п. линии, пътища), необходимост от запазване и недопускане разрушаването на разкрити недвижими археологически ценности и получено разрешение за изграждане на външен водопровод до ГИС „Калотина“ след одобряването на окончателния проект на ПУП-ПП.

 

На основание чл. 125, ал. 7 от ЗУТ разработеното задание за разработване на проект за Изменение и допълнение на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия”, парцеларен план и План-схема за външен водопровод до площадката на газоизмервателна станция (ГИС) “Калотина”  е съгласувано от МОСВ с писмо изх.№ЕО-33/06.11.2020г.

В същото писмо е посочено, че на територията на землището на с. Драговищица е разположено съществуващо предприятие с нисък рисков потенциал на около 700м. от трасето на газопровода.

 

За инвестиционното предложение е разработен проект за изменение и допълнение на ПУП-ПП на основание чл. 134, ал. 1, т. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в частите, където това е необходимо. На основание чл. 134а, ал. 6 от ЗУТ при издаване на заповед от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за разрешаване да се изработи проект на изменение на ПУП-ПП (издадена заповед за разрешение за изработване на подробен устройствен план на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-15-106/16.12.2020 г.), прилагането на ПУП-ПП окончателен проект за Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия, одобрен със Заповед  № РД-02-15-156/13.11.2015 г. спира да се прилага само в частите, в които се предвиждат изменения и допълнения.

 

Основните разрешителни режими, имащи отношение към реализацията на инвестиционното предложение, са свързани одобряване на проекта за изменениение на одобрения ПУП-ПП и с издаване и получаване на разрешение за строеж, съгласно действащата в страната нормативна база, а именно Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове приложими към него.

 

Инвестиционните проекти подлежат на оценяване на съответствието от Консултант по чл. 166 от ЗУТ, както и на съгласуване и одобряване на проектите с цел издаване на необходимите разрешения за строеж. Предвид статута на обекта по силата на Решение № 111 от 15 февруари 2013 г. на Министерския съвет, компетентен орган за одобряването на инвестиционните проекти и за издаването на разрешения за строеж е Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Р България.

 

 

4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, в т.ч. на големи аварии с опасни вещества за случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура Близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)

 

Съгласно одобрения ПУП-ПП трасето, респективно сервитута на преносния газопровод (вкл. газопроводните отклонения за гр. Сливница и гр. Драгоман), преминава през землищата на следните области, общини и землища:

Област София град:

 • Столична община - землища на гр. Нови Искър, гр. София - кв. Требич, с. Мировяне, с. Мрамор, с. Доброславци и с. Житен;

 Софийска област:

 • Община Костинброд - землища на с. Голяновци, с. Драговищица, гр. Костинброд и с. Петърч;
 • Община Божурище - землище на с. Храбърско;
 • Община Сливница - землища на: гр. Сливница, с. Гълъбовци, с. Алдомировци, с. Братушково и с. Бърложница;
 • Община Драгоман - землища на гр. Драгоман, с. Чуковезер, с. Драгоил, с. Чорул, с. Владиславци, с. Ново Бърдо и с. Калотина;

 

Изменения на одобрения ПУП-ПП за трасето на Междусистемна газова връзка България – допуснати със Заповед № РД-02-15-106/16.12.2020 г., попадат на територията на следните землища:

с. Драговищица, общ. Костинброд, с. Храбърско, общ. Божурище, с. Алдомировци, общ. Сливница, гр. Драгоман и с. Калотина, общ. Драгоман, кв. Требич и с. Мировяне, Столична община.

 

Координатите на определящите точки на съоръжения са дадени като приложение към настоящето инвестиционно предложение в Координатна система 2005 Кадастрална, Координатна система 1970г. и WGS 84. Приложени са координатни регистри както за участъците на измененията на одобрения ПУП-ПП, така и за цялото трасе, което е предвидено да бъде изменено.

 

Защитени територии 

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

 

Защитени зони

Инвестиционното намерение не попада в границите на Националната екологична мрежа Натура 2000.

 

 

Обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство

Обекти, подлежащи на здравна защита

Инвестиционното предложение на засяга обекти, подлежащи на здравна защита.

 

Очаквано трансгранично въздействие

Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведат до въздействия върху компонентите и факторите на околната среда с трансграничен характер.

 

Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

 

Предвижда се изграждането на подходни пътища към Пусково-приемна станция „Нови Искър” и Кранов възел №1, АГРС - Драгоман,  АГРС - Сливница и Пусково-приемн станции и ГИС „Калотина”.  Пътните връзки ще се осъществят от съществуваща пътна инфраструктура, като не се налага изменение на такава.

За осигуряване захранване с електричество ще се изградят подземни ел. захранващи кабели.

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови съоръжения

 

По време на строителството на инвестиционното предложение основният природен ресурс, който ще се използва, са земите, през които ще преминава газопровода. Като се има предвид, че ще се извърши възстановяване на засегнатите територии чрез рекултивация, може да се направи заключение,

Фотоалбуми