|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За свободни работни места

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за Главен юрисконсулт

 

Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5 от НПКПМДСл

 

(Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)

 

 

 

П Р О Т О К О Л

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността”Главен юрисконсулт”

на район „Нови Искър” – Столична община

 

Конкурсът е обявен със Заповед № РНИ21-РД09-107/08.03.2021г. на кмета на район „Нови Искър” – СО

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

  • Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от „НПКПМДСл“.
  • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от „НПКПМДСл“;
  • Копия от документи за придобито образование и образователно–квалификационна степен „магистър” /ако е издадена в чужбина е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН/;
  • Копие от документ, удостоверяващ юридическа правоспособност;
  • Документи, удостоверяващи наличие на професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, обр. УП-3, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина /легализиран по съответния ред /- оригинал и едно копие;
  • Други - документи, удостоверяващи компютърна грамотност, удостоверения, дипломи и др. във връзка с придобита допълнителна квалификация, владеене на чужди езици и др. /при наличие/.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

  • Минимални изисквания (общи нормативни изисквания):

-Образование – висше, квалификационна степен – магистър;

-Област на висше образование – Социални, стопански и правни науки;

-Специалност – Право;

-Професионален опит – минимум 3 години професионален опит и/или придобит минимален ранг IV младши.

-Правоотношение – служебно.

  •  Други специфични за длъжността и за административното звено изисквания::

- Придобита юридическа правоспособност;

 

  • Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за експертни длъжности в администрацията:

-        Аналитична компетентност – познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя; умения за събиране и отчитане на разнообразна по обем, тип и произход информация, използвайки необходимите компютърни умения и информационни технологии.

-        Ориентация към резултати – умения за създаване на организация на работата си и за определяне на реалистични срокове за постигане на целите и умения за планиране и изпълнение на текущата си работа по начин, осигуряващ възможно най- добър краен резултат.

-        Работа в екип – умения да ползва и цени опита на другите, умения за добра работа в екип и умения за откриване на подходящите хора за информация и сътрудничество.

-        Комуникативна компетентност – умения за ясна и целенасочена комуникация по служебни въпроси с адекватна степен на детайлизация, умения за предаване на добре структурирана писмена информация и умения за подкрепяне на становищата си със с ясни и убедителни аргументи.

-        Фокус към клиента (външен/вътрешен) – познания за правилата на организацията и административната среда и умения да се зачитат правата и да се уважават интересите на гражданите.

-        Професионална компетентност – познава и правилно прилага законодателството в областта, в която работи - Закон за обществените поръчки, Закон за администрацията, Семеен кодекс, Закон за административните нарушения и наказания, Административнопроцесуален кодекс, Гражданскопроцесуален кодекс, Закон за устройството на територията и подзаконовите му нормативни актове, Закон на кадастър и имотния регистър, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Закон за общинската собственост, Закон за държавната собственост, Закон за собствеността, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за държавния служител, Кодекс на труда, наредби и правилници, свързани с горепосочените закони, Наредби и правилници на Столичен общински съвет; познава структурата и функциите на администрацията.

-        Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

-         

Име, презиме и фамилия

на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата1

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността 2

Основание за недопускане

  1. Джулия Венелинова Нешева

 Не

 Не

 Да

 

Основание за недопускане – съгласно чл. 10в от ЗДСл и чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл кандидата Джулия Венелинова Нешева не е представила всички необходими документи и същата не отговаря на минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност. Не са представени документи за професионален опит – минимум 3 години професионален опит и/или придобит минимален ранг IV младши.

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следният кандидат:

1. Няма допуснат кандидат. 

б) Не се допускат до конкурс следният кандидат:

1.Джулия Венелинова Нешева

На основание чл. 23, ал. 1 от НПКПМДСл конкурсната комисия предлага на Органа по назначаване – Кмета на район „Нови Искър” – СО да прекрати със заповед конкурсната процедура.

На основание чл. 24, ал. 1 от НПКПМДСл списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати да се обявяви на интернет страницата на район „Нови Искър” – СО: www.novi-iskar.bg и на таблото за съобщения на район „Нови Искър” – СО, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 121, ет. 1.

Председател на конкурсна комисия, назначена със Заповед № РНИ21-РД91-27/22.03.2021г. на кмета на район „Нови Искър” – СО:

Детелина Трайкова – Секретар на район „Нови Искър“ …………/п/………….

 

 

 

гр. Нови Искър

дата: 29.03.2021г.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА