|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За свободни работни места

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 21.07.2021 г. до 28.07.2021 г."

 

СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ

КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

1606, София, бул. „Генерал Тотлебен”, № 34

 

Рег. № 3 СВ - 1893/16.03. 2021 г.

Екз. единствен

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в

страната и в чужбина за времето от 21.07.2021г. до 28.07.2021г.,

във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните

Стара Загора, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък,

Благоевград, Враца, Смолян, Свобода и Мусачево

 

1. Със заповед № ОХ-188/10.03.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 195 (сто деветдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:

1.1. В гарнизон Стара Загора, 21 бр. съгласно Приложение № 1;

1.2. В гарнизон Ямбол, 15 бр. съгласно Приложение № 2;

1.3. Във в.ф. 38220 – Плевен, 4 бр. съгласно Приложение № 3;

1.4. В 61-ва механизирана бригада - Карлово, 70 бр. съгласно Приложение № 4;

1.5. В Бригадно командване – Благоевград, 35 бр. съгласно Приложение №5;

1.6. Във в. ф. 54990 – Враца, 10 бр. съгласно Приложение № 6;

1.7. Във в.ф. 28330 – Смолян, 20 бр. съгласно Приложение № 7;

1.8. Във в.ф. 24620 – Свобода, 10 бр. съгласно Приложение № 8;

1.9. Във в.ф. 42600 – Мусачево, 10 бр. съгласно Приложение № 9.

 

2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:

- да имат средно или по-високо образование;

- към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство;

- да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

- да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

- да са психологично пригодни.

 

3. До 23.04.2021г., кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) писмено заявление до:

3.1. Командира на военно формирование 24150 – Стара Загора за длъжностите от Приложение № 1.

3.2. Командира на военно формирование 54100 – Ямбол за длъжностите от Приложение № 2.

3.3. Командира на военно формирование 38220 – Плевен за длъжностите от Приложение № 3.

3.4. Командира на военно формирование 34750 – Карлово за длъжностите от Приложение № 4.

3.5. Командира на военно формирование 26400 – Благоевград за длъжностите от Приложение № 5.

3.6. Командира на военно формирование 54990 – Враца за длъжностите от Приложение № 6.

3.7. Командира на военно формирование 28330 – Смолян за длъжностите от Приложение № 7.

3.8. Командира на военно формирование 24620 – Свобода за длъжностите от Приложение № 8.

3.9. Командира на военно формирование 42600 – Мусачево за длъжностите от Приложение № 9.

 

4. Към заявлението по т. 3, кандидатите да приложат следните документи:

4.1. Автобиография;

4.2. Копия от документи за придобити образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Кандидатите следва да представят българска диплома за придобито образование или чуждестранна такава, която е легализирана и приравнена към шестобалната система на оценяване в българската образователна система.

4.3. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв);

4.4. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5÷6 от ЗОВСРБ;

4.5. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо);

4.6. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;

4.7. Копие от военноотчетната книжка, стр. 2 и 3, 8 и 9 (ако имат такава);

4.8. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността (копие от свидетелството за правоуправление на МПС, за завършени курсове за военноотчетната специалност, за владеене на английски език по STANAG 6001 и др.).

4.9. Декларация за упражнено/неупражнено право на пенсия при условията на Кодекса за социално осигуряване, съгласно Приложение № 11.

4.10. Експертно решение, , издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК);

4.11. Свидетелство за съдимост за работа в системата на МО;

4.12. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са служили);

4.13. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);

 

5. Кандидатите да попълват заявленията четливо или с печатни букви, като задължително да посочват адрес за кореспонденция, телефонен номер и e-mail за контакт.

Подаването на заявление за участие в конкурса, с приложените документи от т. 4.1. до т. 4.9. да се извършва лично от всеки кандидат в структурите на ЦВО.

 

6. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности само от едно приложение по т. 1.

 

7. До 07.06.2021г. структурите на ЦВО да изпращат до командирите по           т. 3 заявленията на кандидатите.

За тези кандидати, които са били на военна служба (кадрова военна служба), да бъде посочено еднозначно в съответното удостоверение, издадено от структурата на ЦВО, където се водят на военен отчет, основанието за освобождаване от военна служба.

 

8. Съгласно заповедта на министъра на отбраната за обявяването на конкурса, за длъжностни лица отговорни за провеждането му, са определени командирите на военни формирования посочени в т. 3, за длъжностите по съответните приложения от т. 3.1. до т. 3.9.

 

9. До 12.07.2021г., допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за часа, датата и мястото на явяване за участие в конкурса на посочения от тях адрес за кореспонденция или е-mail, а на кандидатите, които не са допуснати до участие в конкурса ще бъде изпратен мотивиран отказ.

10.  Конкурсът ще се проведе за времето от 21.07.2021г. до 28.07., както следва:

10.1. За длъжностите по Приложение № 1, във в. ф. 24150 – Стара Загора.

10.2. За длъжностите по Приложение № 2, във в. ф. 54100 – Ямбол.

10.3. За длъжностите по Приложение № 3, във в. ф. 38220 – Плевен.

10.4. За длъжностите от Приложение № 4, във в. ф. 34750 – Карлово.

10.5. За длъжностите по Приложение № 5, във в. ф. 26400 – Благоевград.

10.6. За длъжностите от Приложение № 6, във в. ф. 54990 – Враца.

10.7. За длъжностите от Приложение № 7, във в. ф. 28330 – Смолян.

10.8. За длъжностите от Приложение № 8, във в. ф. 24620 – Свобода.

10.9. За длъжностите от Приложение № 9, във в. ф. 42600 – Мусачево.

 

11. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура на кандидатите и събеседване.

11.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане „Совалка” 10х10 метра) и издръжливост (крос 1000 метра) по нормативи определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във Въоръжените сили на Република България, съгласно Приложение № 10.

11.2. Тестът за проверка на общата култура на кандидатите включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка. Времето за провеждане на теста е с продължителност 60 минути.

 

12. Кандидат, който е получил под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки на отделен норматив или съответния брой точки на теста за проверка на общата култура на кандидатите, равняващ се на оценка „Слаб 2,00” („Неудовлетворителен”), отпада от конкурса и не се класира.

 

13. Кандидат, който не се яви на събеседването, отпада от конкурса.

 

14. Балът за класиране на кандидатите се формира като сума от:

14.1. Получените точки на изпита по физическа подготовка;

14.2. Получените точки на теста за проверка на общата култура на кандидатите;

14.3. Оценката от дипломата за средно или по-високо образование, която е по-благоприятна за кандидата, умножена по две;

14.4. Пет точки за притежавано висше образование;

14.5. Пет точки за кандидати, които са били на военна служба (кадрова военна служба) и не са освобождавани поради налагане на дисциплинарно наказание „уволнение”;

14.6. По пет точки за всяка притежавана военноотчетната специалност, което се удостоверява с документ (свидетелство, удостоверение, диплома) за завършено обучение;

14.7. Точки за притежавано удостоверение за владеене на английски език съгласно STANAG 6001 на НАТО, както следва:

* за ниво 1-1-1-1 - десет точки;

* за ниво между 1 и 2 - петнадесет точки;

* за ниво 2-2-2-2 и по-високо - двадесет точки.

 

15. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, при равен бал, на по - предно място се класира кандидата, подписал договор за служба в доброволния резерв.

 

16. Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на приемането на военна служба не са навършили 40 (41 или 44) години.

 

17. Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 или 44 години в т. 16 се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

17.1. Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред;

17.2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);

17.3. Възрастта от 41 години се прилага за упражнилите правото си на пенсия, а 44 години за неупражнилите правото си на пенсия.

17.4. Кандидатите доказват обстоятелствата по т. 17.1  и 17.2  с копие на заповед за освобождаване от военна служба, а обстоятелството по т.17.3 - с декларацията по т. 4.9.

 

18. Некласирани кандидати имат право на жалба пред длъжностните лица отговорни за провеждане на конкурсите, посочени в т. 8 в седем дневен срок от уведомяването им.

 

19. При наличие на подадени жалби от некласирани кандидати, подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати, засегнати от съответните жалби се извършва след изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ, които са:

19.1. Подаване на жалба – до седем дни от уведомяването на кандидата;

19.2. Произнасяне по жалбата – до четиринадесет дни от получаването на жалбата.

 

20. Телефони за контакт и информация относно конкурса:

20.1. За длъжностите от Приложение № 1 във в.ф. 24150 – Стара Загора, (042) 615813, 615814;

20.2. За длъжностите от Приложение № 2 в гарнизон Ямбол, (046) 661995;

20.3. За длъжностите от Приложение № 3 във в.ф. 38220 – Плевен, (064) 896022/вътр. 64049;

20.4. За длъжностите от Приложение № 4 във в.ф. 34750 – Карлово, (0335) 94590 /вътр. 33010, 33018, 33013/;

20.5. За длъжностите от Приложение № 5 във в. ф. 26400 – Благоевград,           08873131 /вътр. 73010, 73011/ или 0884541371;

20.6. За длъжностите от Приложение № 6 във в.ф. 54990 – Враца, (092) 620281;

20.7. За длъжностите от Приложение № 7 във в.ф. 28330 – Смолян,           (0301) 63071;

20.8. За длъжностите от Приложение № 8 във в. ф. 24620 – Свобода, (0416) 96095;

20.9. За длъжностите от Приложение № 9 във в. ф. 42600 – Мусачево, (0725) 60311.

 

21. Съгласно заповедта на министъра на отбраната за обявяване на конкурса, началникът на ЦВО организира чрез подчинените му структури:

22.1. Изготвянето на документите от т. 4.11 до т. 4.13;

22.2. Информирането на кандидатите за приемане на военна служба, относно реда и условията за издаване на експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба;

22.3. Изпращането на кандидатите, подали заявление по т. 5 до военномедицинските органи за установяване годността им за военна служба. При явяване в ЦВМК за установяване годността им за военна служба, кандидатите да представят документите, посочени в чл. 21 на Наредба № Н-6/13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза;

22.4. Изпращане до длъжностните лица, отговорни за провеждане на конкурса на заявленията на кандидатите, попълнени и комплектувани с необходимите документи, съгласно изискванията на т. 3 и 4.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1, Списък на вакантни длъжности за войници в гарнизон Стара Загора от 3 (три) листa.

2. Приложение № 2, Списък на вакантни длъжности за войници в гарнизон Ямбол от 2 (два) листа.

3. Приложение № 3, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 38220 – Плевен от 1 (един) лист.

4. Приложение № 4, Списък на вакантни длъжности за войници в 61-ва механизирана бригада - Карлово от 4 (четири) листа.

5. Приложение № 5, Списък на вакантни длъжности за войници в Бригадно командване – Благоевград от 2 (два) листа.

6. Приложение № 6, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 54990 – Враца от 2 (два) листа.

7. Приложение № 7 - Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28330 – Смолян от 1 (един) лист.

8. Приложение № 8, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 24620 – Свобода от 1 (един) лист.

9. Приложение № 9, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 42600 – Мусачево от 1 (един) лист.

10. Приложение № 10, Нормативи за изпита по физическа подготовка, от 9 (девет) листа.

11. Приложение № 11, Образец на декларация за упражнено/неупражнено право на пенсия при условията на Кодекса за социално осигуряване, от 1 (един) лист.

 

КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР                    МИХАИЛ ПОПОВ

                                                                           ___.03.2021 г.

 

 

Подробна информация за съдържанието на Приложения от № 1 до № 11 може да се види на сайта на Централно военно окръжие

.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА