|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За свободни работни места

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за Главен архитект

 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

от проведения конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Главен архитект“ – 1 (една) щатна бройка
в СО – Район „Нови Искър“

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавния служители, конкурсната комисия класира кандидатите с най-висок окончателен резултат, който е получен при провеждане на конкурса, както следва:

За 1 /една/ щатна бройка – класиран кандидат – I-во място – Филип Чипев.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА