Търговска сграда с офиси и изгребна яма в УПИ X-474 - "за магазин и офис", ПИ с идентификатар 65601.5479.474 по КККР, кв. 29, с. Световрачене, район "Нови Искър

 

Търговска сграда с
офиси и изгребна яма в УПИ X-474 - "за магазин и офис", ПИ с
идентификатар 65601.5479.474 по КККР, кв. 29, с. Световрачене, район
"Нови Искър - ТУК

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА