|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За свободни работни места

Класиране на кандидатите от проведения конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Юрисконсулт“

 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

от проведения конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Юрисконсулт“ – 1 (една) щатна бройка
в отдел „ПНАО, ГРАО и ЧР“ на СО – Район „Нови Искър“

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавния служители, конкурсната комисия класира кандидатите с най-висок окончателен резултат, който е получен при провеждане на конкурса, както следва:

За 1 /една/ щатна бройка – класиран кандидат – I-во място – Диян Асенов.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА