|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За свободни работни места

Класиране юрисконсулт отдел УОСЖФРКТД

 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ


от проведения конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Юрисконсулт“ – 1 (една) щатна бройка в отдел „УОСЖФРКТД“

на СО – Район „Нови Искър“

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавния служители, конкурсната комисия класира кандидатите с най-висок окончателен резултат, който е получен при провеждане на конкурса, както следва:

За 1 /една/ щатна бройка – класиран кандидат – I-во място – Десислава Христова.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА